Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lublin. Szkolenie "Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
za 23 dni
7 grudnia 2018, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych". Szkolenie odbędzie się 07 grudnia 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

CELE I KORZYŚCI: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

ADRESACI: Pracownicy administracji publicznej.

METODY: Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza – z założenia – jest analiza tekstu.

PROWADZĄCY: Językoznawca, wykładowca kultury języka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji i biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

PROGRAM:

 1. Poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna.
 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń oraz najważniejsze problemy ortografii urzędowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 3. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów
  w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 5. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 6. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem
  a skrótowcem.
 1. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego).
 1. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie
  z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 2. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 3. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe
  i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 4. Spójność i kompozycja tekstu.
 5. Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
 6. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 1. Etykieta językowa w urzędzie.
 1. Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) - struktura, budowa, standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
 2. Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
 3. Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić kłopot.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 23 listopada, cena po 23 listopada to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
7 grudnia 2018, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
7 grudnia 2018, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.