Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lublin. Szkolenie "Efektywne planowanie zamówień publicznych oraz zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
za miesiąc
12 grudnia 2018, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Efektywne planowanie zamówień publicznych oraz zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych". Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Adresaci szkolenia: Pracownicy odpowiedzialni za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień, kierownicy koordynujący procesy udzielania zamówień.

Cele szkolenia: Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Moduł poświęcony sprawozdawczości przeprowadzony zostanie jako warsztat polegający na symulacyjnym przećwiczeniu poszczególnych czynności związanych z wprowadzeniem danych dot. udzielonych zamówień.

Program szkolenia:

 1. Na dobry początek … zamiast wstępu:
 1. Podstawowe definicje dotyczące zamówień publicznych w kontekście planowania zamówień oraz obowiązków sprawozdawczych:
 1. Pojęcie zamówienia publicznego.
 2. Cechy umowy odpłatnej.
 3. Zamawiający – na kim ciąży obowiązek sporządzania planów postępowań oraz składania sprawozdań.
 4. Tryb postępowania a procedury zamówień publicznych – wyjaśnienie i porównanie pojęć.
 1. Zasady dotyczące planowania zamówień publicznych:
 1. Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:
 1. Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych:
 • Cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań.
 • Jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań - czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €.
 • Obligatoryjny zakres planu postępowań.
 • Termin sporządzenia oraz miejsce publikacji.
 • Optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia.
 • Zarządzanie planem zamówień publicznych – czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania.
 • Orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne:
 • Korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego.
 • Termin sporządzenia oraz miejsce publikacji.
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
 1. Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
 2. Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego?
 1. Agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego.
 2. Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.
 3. Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług.
 4. Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych oraz definicja obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli.
 5. Tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych.
 6. Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
 7. Zamówienia „mieszane” – wybór przepisów PZP w przypadku postępowań, na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy PZP.
 8. Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia.
 9. Uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli.
 10. Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.
 11. Podział zamówienia w trybie art. 6a PZP.
 12. Agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji.
 13. Prawo opcji.
 14. Zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
 1. Szacowanie wartości zamówienia:
 1. Metody obliczania wartości zamówienia.
 2. Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia.
 3. Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
 4. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
 1. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. Zasada prymatu trybów przetargowych.
 2. Przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe.
 3. Zamówienie z wolnej ręki oraz zapytanie o cenę jako tryby szczególne.
 1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
 2. Określenie możliwości zastosowania klauzul społecznych w postępowaniu:
 1. Cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
 2. Aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice.
 3. Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 4. Aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu.
 5. Aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia.
 6. Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert.
 7. Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP.
 1. Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli - punkty krytyczne w zamówieniach publicznych.
 1. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:
 1. Jak ustalić termin udzielenia zamówienia?
 2. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €.
 3. Zamówienia poniżej „progów unijnych”:
 1. W zakresie działalności badawczej, naukowych i rozwojowej.
 2. W zakresie działalności kulturalnej.
 3. W zakresie działalności edukacyjnej.
 1. Usługi społeczne.
 2. Zamówienia publiczne, w których uwzględniono aspekty społeczne.
 3. Zamówienia wieloletnie.
 4. Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?
 5. Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.
 6. Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z PZP.
 7. Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień?

Prowadzący:

Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 22 listopada, cena po 22 listopada to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
12 grudnia 2018, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
12 grudnia 2018, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.