Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lublin. Szkolenie "Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych"

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
Jutro, 00:00 - 23:59
17 grudnia 2018
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych". Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

ADRESACI:

Szkolenie jest przeznaczone dla dziennikarzy, pracowników działów promocji i reklamy, rzeczników prasowych, osób lubiących pisać, a także wszystkich, którzy w pracy zawodowej muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami redagowania tekstów medialnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

CELE I KORZYŚCI:

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności i precyzji. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne). Uwzględnione są kwestie problematyczne polskiej składni (m.in. związków składniowych, szyku wyrazów czy kompozycji zdania złożonego). Przekazana jest praktyczna wiedza poparta licznymi przykładami. Podczas zajęć są omawiane najważniejsze i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia dobrego tekstu dziennikarskiego.
 2. Ortografia - użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem, pisownia partykuły nie, zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw, tytułów aktów prawnych, projektów, programów i konkursów.
 3. Interpunkcja – zasady użycia przecinka, znaczeniotwórcza rola interpunkcji, dyslokacja przecinka, zależności interpunkcyjno-składniowe, ujednolicenie interpunkcji w tekście, stosowanie dwukropka, średnika, cudzysłowu nawiasu, kropki, myślnika, łącznika, zbiegnięcie znaków interpunkcyjnych, wyliczenia, fakultatywność przepisów interpunkcyjnych.
 4. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 5. Składnia – związki składniowe, zasady używania wyrazów funkcyjnych, spójniki skorelowane, szyk wyrazów w zdaniu, homonimia składniowa, wtórne związki składniowe, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 6. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 7. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
 8. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – neologizmy, zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 9. Ekonomiczność treściowa - pleonazmy i tautologie, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 10. Styl wypowiedzi dziennikarskich – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 11. Spójność i kompozycja tekstu.
 12. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 13. Etykieta językowa - wypowiedzi oficjalne, tytulatura, zasady netykiety.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 3 grudnia, cena po 3 grudnia to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Jutro, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
1go Maja 13/4, 20-410 Lublin
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.