Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście
za 2 miesiące
24 stycznia 2019, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne". Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne

Data: 24 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 10 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Uzyskanie umiejętności w zakresie stosowania przepisów postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego jak również zmian związanych z wdrożeniem w jednostkach RODO.

Adresaci: Osoby pracujące na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego w urzędach, starostwach, jednostkach organizacyjnych, powiatowych urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej.

Prowadzący: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:

 1. Zakres regulacji.
 2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne - nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, jak w praktyce zrealizować nowy art. 14 a: "Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów."
 3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 4. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu. -
  (Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 5. Wyłączenie pracownika- Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa i powinowactwa.
 6. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
 7. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania - forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem (analiza wyroku NSA dotyczącego interpretacji art.64§2).
 8. Terminy w postępowaniu administracyjnym - sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach Koniec terminu a sobota, niedziela i święto.

100 minut.

 1. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia.
 2. Prawo strony do wniesienia ponaglenia - forma pouczenia.
 3. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.
 4. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia.
 5. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.
 6. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów - nowe elementy, klauzula - praktyczna realizacja.
 7. Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym.
 8. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - informacje podstawowe: zawiadomienie stron, zgoda strony, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, zasady prowadzenia mediacji, tajemnica mediacji, koszty, protokół.

100 minut.

 1. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej.
 2. Milczące załatwienie sprawy administracyjnej - informacje podstawowe: podstawy, terminy, procedura, zakończenie sprawy załatwianej milcząco, poświadczenie o sposobie załatwienia sprawy.
 3. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę.
 4. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego.
 5. Postępowanie administracyjne uproszczone - podstawowe informacje.
 6. Administracyjne kary pieniężne- podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar.
 7. Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty - podstawowe informacje.
 8. Tryby nadzwyczajne: Umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze -(procedury).
 9. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119).

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
24 stycznia 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
24 stycznia 2019, 23:59
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.