Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie jej obrad. Komisje rady i ich organizacja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
16 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Podatki i opłaty lokalne w roku 2019". Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie jej obrad. Komisje rady i organizacja ich pracy

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 2 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Na zajęciach omówione zostaną zasady działania i organizacji pracy rady, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej zasady sprawności w funkcjonowaniu organu stanowiącego. Szczegółowo zostanie omówiony przebieg sesji rady oraz posiedzeń komisji, ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami. Omówione zostaną obowiązki przewodniczącego rady i komisji i zasady ich wypełniania w sposób zapewniający zgodne z prawem ich wykonywanie. Ważnym zagadnieniem będzie też ochrona danych osobowych w toku prac komisji i całej rady. Ponadto celem szkolenia jest wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem przebiegu sesji i komisji oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich prowadzeniu.

Adresaci: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnegoi samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Program:

I. Rada gminy (powiatu), jako organ samorządu terytorialnego:

 1. Ustrój i zadania.

 2. Organizacja i tryb pracy.

 3. Zasady działania organu stanowiącego jednostki samorządowej – zasada sprawności działania.

II. Uprawnienia przewodniczącego w zakresie organizacji pracy rady:

 1. Obieg dokumentów.

 2. Koordynacja pracy biura rady.

 3. Koordynacja pracy komisji.

 4. Kluby radnych.

 5. Dyżury radnych.

 6. Reprezentowanie rady na zewnątrz.

 7. Zapewnienie pomieszczeń i obsługi techniczno-organizacyjnej.

 8. Wydawanie poleceń pracownikom urzędu w zakresie organizacji pracy rady.

III. Sesja i jej przebieg:

 1. Zwoływanie sesji zwyczajnej.

 2. Zwoływanie sesji nadzwyczajnej.

 3. Ustalanie porządku obrad.

 4. Zgłaszanie projektów uchwał przez organ wykonawczy i przez kluby.

 5. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.

 6. Transmitowanie, utrwalanie i udostępnianie nagrań obrad rady a RODO.

 7. Otwarcie obrad.

 8. Prawomocność obrad i kworum.

 9. Zmiany porządku obrad.

 10. Realizacja merytorycznych punktów obrad.

 11. Wnioski formalne.

 12. Przerwy i odraczanie obrad.

 13. Głosowania w radzie według nowych przepisów i udostępnianie ich wyników.

 14. Reasumpcja głosowania.

 15. Podpisywanie uchwał i przekazywanie ich do organu nadzoru.

 16. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.

 17. Sołtysi na sesji rady.

 18. Publiczność na sesji – czy udzielać głosu mieszkańcom?

 19. RODO w działalności rady i jej komisji.

 20. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.

 21. Zamkniecie obrad.

 22. Protokoły – ich sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.

IV. Uprawnienia przewodniczącego komisji w zakresie organizacji jej pracy:

 1. Komisje stałe (obligatoryjne i fakultatywne) oraz komisje doraźne.

 2. Plany pracy komisji i sprawozdania z ich działalności.

 3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji.

 4. Zwoływanie posiedzeń.

 5. Porządek obrad.

 6. Publiczność na posiedzeniach komisji (w tym komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji w czasie rozpatrywania skarg).

 7. RODO a udzielanie informacji publicznej na posiedzeniach komisji.

 8. Posiedzenie wspólne komisji a komisja wspólna.

 9. Głosowania.

 10. Protokoły.

V. Orzecznictwo.

VI. Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
16 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
16 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.