Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 24 dni
9 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym". Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 26 grudnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy zwyczajnych środków prawnych (odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń) oraz nadzwyczajnych środków prawnych (wniosek o wznowienie postępowania, o wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji, zmiana, uchylenie decyzji) z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Efektem szkolenia jest pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania weryfikacyjnego i pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego takie postępowanie.

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ze względu na aspekty praktyczne w ramach szkolenia podjęte będą zagadnienia wynikające z bieżącej pracy w organach administracji związanych z interpretacją przepisów odnoszących się do postępowania odwoławczego, zażaleniowego, a także weryfikacji w zakresie nadzwyczajnych środków prawnych przewidzianych w KPA (wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, zmiany, uchylenia decyzji ostatecznej). Omówione zostaną również zmiany wynikające z nowelizacji z 2017 r. w tym zakresie. Wskazane zostaną środki weryfikacyjne przysługujące w postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Prowadzący: Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w centralnych organach administracji rządowej i samorządzie zawodowym.

Program:

 1. Zasady ogólne odnoszące się do postępowania weryfikacyjnego.

a. Zasada dwuinstancyjności.

b. Zasada praworządności a zasada trwałości decyzji.

c. Zasada sądowej kontroli legalności decyzji.

 1. 2. Pojęcie decyzji nieostatecznej, ostatecznej i prawomocnej.

 2. Pojęcie i typologia „środków prawnych” służących weryfikacji nieostatecznych i ostatecznych orzeczeń organów administracji (środki zwyczajne i nadzwyczajne, samoistne i niesamoistne, dewolutywne i niedewolutywne, suspensywne, względnie suspensywne i niesuspensywne).

 3. Zwyczajne środki weryfikacji nieostatecznych decyzji i postanowień.

a. Forma, tryb, suspensywność odwołania. Stadia i rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu odwoławczym.

b. Zażalenie na postanowienie.

c. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 1. Nadzwyczajne środki weryfikacji ostatecznych decyzji i postanowień.

a. Wznowienie postępowania.

 • Przesłanka i podstawy wznowienia.

 • Tryb wznowienia postępowania.

 • Rozstrzygnięcia zapadające we wznowionym postępowaniu.

 • Przedawnienie.

b. Stwierdzenie nieważności decyzji.

 • Przesłanka i podstawy stwierdzenia nieważności.

 • Organy właściwe do stwierdzenia nieważności.

 • Tryb stwierdzenia nieważności.

 • Przedawnienie.

c. Zmiana i uchylenie decyzji.

 • Bez zgody strony.

 • Za zgoda strony.

 • W warunkach nadzwyczajnych.

 • Na skutek niedopełnienia określonych czynności przez stronę.

 • Na podstawie przepisów szczególnych.

d. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

 1. Nadzwyczajne środki weryfikacji a skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
2 stycznia 2019, 10:00
Początek wydarzenia:
9 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
9 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.