Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

ŁÓDŹ. SZKOLENIE. Zamówienia publiczne na początku 2019 r

Reklama
Łódź, Polska
za miesiąc
11 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi Regionalne Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie pt. : „Zamówienia publiczne na początku 2019 r. – obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian Prawa zamówień publicznych (planowanych oraz wprowadzonych w 2018 r.)”. Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2018 roku w Łodzi. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących efektywnego planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Podsumowanie zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych w roku 2018 oraz omówienie zmian planowanych.

Cena szkolenia do 31.12 wynosi 409 PLN. Po 31.12 cena szkolenia wynosi 459 PLN.

Program szkolenia:
I. Efektywne planowanie zamówień publicznych:

 1. Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:
  a) Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych:
 • cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań,
 • jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań - czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €.
 • obligatoryjny zakres planu postępowań,
 • termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
 • optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych – czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania,
 • orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
  b) Wstępne ogłoszenie informacyjne:
 • korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego,
 • termin sporządzenia oraz miejsce publikacji,
 • wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
  c) Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
 1. Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  a) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
 • agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
 • definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
 • tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
 • tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
 • tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
 • zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp,
 • zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,
 • uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
 • postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
 • odział zamówienia w trybie art. 6a Pzp,
 • agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
 • prawo opcji,
 • zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
  b) Szacowanie wartości zamówienia:
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
  c) Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
  II. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:
  1) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.
  2) Usługi społeczne.
  3) Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.
  4) Zamówienia wieloletnie – rok w którym zamówienia powinny być wykazane.
  5) Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?
  6) Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.
  7) Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp, w tym poniżej 30 tys.€.
  8) Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.
  III. Zmiany w zamówieniach publicznych:
  1) Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych:
 • zakres zmian wprowadzanych do Prawa zamówień publicznych,
 • urealnienie możliwości potwierdzenia wykonania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,
 • zasady związane z ochroną danych osobowych w zamówieniach publicznych.
  2) Ustawa o jawności życia publicznego – wpływ na system zamówień publicznych:
 • kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne,
 • ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych,
 • obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej,
  3) Podsumowanie zmian w 2018 r. w związku z elektronizacją zamówień publicznych:
 • najważniejsze zasady związane z elektronizacją zamówień publicznych (pisemność postępowania a elektronizacja zamówień, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, kopia dokumentu), przesunięcie terminu elektronizacji zamówień o wartości poniżej progu unijnego,
 • zmiana rozporządzenia dot. dokumentów jakich możemy żądać od wykonawców,
 • widoki na przyszłość – co dalej z platformą e-zamówienia.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
11 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
11 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Łódź, Polska
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.