Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym

Reklama
Łódź, Polska
za miesiąc
16 stycznia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi Regionalne Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie pt. : „Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym”. Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2018 roku w Łodzi. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy zwyczajnych środków prawnych (odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń) oraz nadzwyczajnych środków prawnych (wniosek o wznowienie postępowania, o wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji, zmiana, uchylenie decyzji) z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Efektem szkolenia jest pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania weryfikacyjnego i pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego takie postępowanie.

Cena szkolenia do 04.01 wynosi 379 PLN. Po 04.01 cena szkolenia wynosi 419 PLN.

Program szkolenia:

 1. Zasady ogólne odnoszące się do postępowania weryfikacyjnego.
  a. Zasada dwuinstancyjności.
  b. Zasada praworządności a zasada trwałości decyzji.
  c. Zasada sądowej kontroli legalności decyzji.
 2. 2. Pojęcie decyzji nieostatecznej, ostatecznej i prawomocnej.
 3. Pojęcie i typologia „środków prawnych” służących weryfikacji nieostatecznych i ostatecznych orzeczeń organów administracji (środki zwyczajne i nadzwyczajne, samoistne i niesamoistne, dewolutywne i niedewolutywne, suspensywne, względnie suspensywne i niesuspensywne).
 4. Zwyczajne środki weryfikacji nieostatecznych decyzji i postanowień.
  a. Forma, tryb, suspensywność odwołania. Stadia i rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu odwoławczym.
  b. Zażalenie na postanowienie.
  c. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Nadzwyczajne środki weryfikacji ostatecznych decyzji i postanowień.
  a. Wznowienie postępowania.
 • Przesłanka i podstawy wznowienia.
 • Tryb wznowienia postępowania.
 • Rozstrzygnięcia zapadające we wznowionym postępowaniu.
 • Przedawnienie.
  b. Stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Przesłanka i podstawy stwierdzenia nieważności.
 • Organy właściwe do stwierdzenia nieważności.
 • Tryb stwierdzenia nieważności.
 • Przedawnienie.
  c. Zmiana i uchylenie decyzji.
 • Bez zgody strony.
 • Za zgoda strony.
 • W warunkach nadzwyczajnych.
 • Na skutek niedopełnienia określonych czynności przez stronę.
 • Na podstawie przepisów szczególnych.
  d. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.
 1. Nadzwyczajne środki weryfikacji a skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
16 stycznia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
16 stycznia 2019, 15:00
Miejsce:
Łódź, Polska
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.