Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 17 dni
6 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego". Szkolenie odbędzie się 6 lutego 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 23 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy zajmują się likwidacja zaległości w dochodach cywilnoprawnych.

Cele i korzyści: Pozyskanie wiedzy dotyczącej zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego, w tym m.in. – skrócenia terminu przedawnienia roszczeń i ich wpływu na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych gmin i powiatów. Prowadząca omówi kwestię żądania od dłużników rekompensaty 40 euro tytułem dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych. Wskaże także zasady rozliczeń z wojewodą dochodów Skarbu Państwa oraz stosowania ulg w spłacie należności na tle ostatnich zmian ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, w tym m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych stanowiących dochód Skarbu Państwa, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną, wzór pisma przekazującego wniosek o ulgę do właściwego wojewody oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Prowadzący: Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju, w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Program:

 1. Omówienie najnowszych zmian przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie zmienionych terminów przedawnienia roszczeń.

a. Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów.

b. Zmiany przepisów kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia

c. Nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.

 1. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na dochodzenie należności powstałych przed ich wejściem w życie.

a. Jak liczyć „nowy” termin przedawnienia?

b. Czy stosować ”stare” czy „nowe” przepisy?

c. Jakie działania podjąć aby nie dopuścić do przedawnienia należności powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego?

 1. Ostatnie zmiany ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na realizację dochodów Skarbu Państwa w powiatach i gminach wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 2. Omówienie podstawowych tytułów należności stanowiących dochód Skarbu Państwa a realizowanych w gminach i powiatach.

a. Z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

b. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

c. Z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.

d. Z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa.

e. Za udostępnienie danych osobowych.

f. Dochody z odsetek od nieuiszczonych w terminie należności Skarbu Państwa.

100 minut.

 1. Specyfika i zasady księgowości dochodów Skarbu Państwa w urzędach gmin i starostw powiatowych.

 2. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych:

a. Odsetki ustawowe (kapitałowe).

b. Odsetki ustawowe za opóźnienie.

c. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 1. Wpływ zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw na rachunkowość i windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód JST i Skarbu Państwa.

a. Które z umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych należy traktować, jako transakcje handlowe?

b. Które z umów zawieranych w obszarze gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa traktować należy jak transakcje handlowe?

c. Prawo czy obowiązek żądania kwoty 40 EURO od dłużników tytułem dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych.

d. Kiedy i w oparciu o jaki dokument naliczać rekompensatę w wysokości 40 EURO z tytułu dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych?

e. Czy i jakie odsetki pobierać w przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?

f. Czy i kto może stosować ulgi w spłacie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?

g. Omówienie wybranych orzeczeń sądów i interpretacji w zakresie problematyki dochodzenia od dłużników rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?

 1. Przedawnione należności cywilnoprawne Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?

100 minut.

 1. Terminowe odprowadzanie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasady rozliczeń.

a. Jakie są terminy odprowadzania zrealizowanych dochodów do budżetu Państwa?

b. Zasady rozliczeń (od których dochodów 25% a od których 5% potrącenia).

c. Czy od kosztów upomnienia, kar umownych i otrzymanych odszkodowań można potrącać 5% prowizji czy też stanowią one w całości dochody JST?

 1. Likwidacja zaległości i nadpłat w należnościach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty

 2. Wpływ zmian ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami na stosowanie ulg w ulg w spłacie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym.

a. Nowe, zmienione kryteria stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w zależności o rodzaju ulgi, o która ubiega się dłużnik (interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika).

 1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
30 stycznia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
6 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
6 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.