Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Reklama
Cała Polska
za 24 dni
13 lutego 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Bezpieczne zawieranie umów w jsfp”. Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2019 roku w Łodzi. Szkolenie jest odpłatne.

Reklama

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia byłoby przedstawienie podstawowych aspektów praktycznych, związanych z zawieraniem umów, z odniesieniem do przykładów i orzecznictwa oraz zasygnalizowanie głównych ryzyk, towarzyszących zawieraniu i realizacji umów.

Cena szkolenia do 01.02 wynosi 379 PLN
Po 01.02 cena szkolenia wynosi 419 PLN

Program szkolenia:
1) Jaką umowę zawrzeć ? – dostosowanie rodzaju umowy do jej przedmiotu,
2) Z kim zawrzeć umowę ? – weryfikacja drugiej strony umowy, właściwa reprezentacja strony, pełnomocnicy,
3) W jakiej formie zawrzeć umowę ? – wymogi ustawowe, właściwa forma a ważność umowy,
4) W jakim trybie zawrzeć umowę ? – wymogi dotyczące konkurencyjności i wydatkowania środków publicznych (zamówienia publiczne),
5) Jak obszerną umowę zawrzeć ? – konstrukcja umowy, uzupełniające znaczenie regulacji ustawowych, załączniki do umowy,
6) Jak interpretować umowę ? – definicje umowne, ugodowe rozstrzyganie sporów, współpraca realizacyjna, postanowienia kolizyjne,
7) Jak ukształtować treść umowy - prawa i obowiązki stron ?:
a) sprecyzowanie przedmiotu umowy,
b) sprecyzowanie zasad realizacji umowy – aspekty czasowe, protokoły,
c) sprecyzowanie zasad płatności,
d) nabycie niezbędnych praw,
e) obowiązki w zakresie danych i informacji (aspekt RODO),
8) Jak zabezpieczyć realizację umowy ?:
a) kary umowne,
b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) uprawnienia wynikające z rękojmi za wady i gwarancji,
d) odpowiedzialność odszkodowawcza,
9) Na jak długo zawrzeć umowę ? – umowy na czas określony i na czas nieokreślony, uwarunkowania ustawowe, dotyczące czasu, na jaki umowy są zawierane,
10) Jak rozwiązać umowę ?:
a) wypowiedzenie umowy a odstąpienie od umowy,
b) rozwiązanie umowy za zgodnym porozumieniem stron,
c) aspekt przedawniania się roszczeń.
11) Dyskusja podsumowująca.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
13 lutego 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 lutego 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.