Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE do kontroli

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 7 dni
26 lutego 2019, 09:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE do kontroli ". Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków UE do kontroli

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy realizujący projekty współfinansowane ze środków UE.

Cele: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektu EFS/EFRR/FS do kontroli z wykorzystaniem nowości płynących z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od 19.12.2018 r., taryfikatora korekt, wytycznych w zakresie kontroli, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków wraz z załącznikami.

Korzyści: Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli projektu UE zgodnie z najnowszymi przepisami i wytycznymi, otrzymają sporo przykładów i podpowiedzi możliwych do zastosowania w projekcie.

Prowadzący: Ekonomista, ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej ocenia projekty PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej, napisała ponad 40 projektów EFS w tym okresie, doświadczenie zawodowe w samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie oraz we współpracy międzysektorowej, wykładała tematy związane z projektami UE na 3 uczelniach przez 6 edycji. Posiada wyjątkową umiejętność przekazywania skomplikowanych treści w prosty sposób z dużą dawką konkretnych przykładów.

Program:

Godz. 9.00-10.30

 1. Podstawy prawne i wytyczne:
 • Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych powiązanych z tematyką zajęć.

 • Zmiany w Ustawie o finansach i KPA a kontrole.

 1. Tryb i rodzaje kontroli.

 2. Przebieg kontroli dokumentacji.

 3. Pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników – lista sprawdzająca (projekty z EFS), główne pytania.

 4. Kontrola wniosków o płatność w projektach z EFRR i FS.

 5. Kontrola na miejscu – co i jak przygotować?

 6. Kontrola w siedzibie beneficjenta – o czym pamiętać?

 7. Wizyta monitoringowa – jak przygotować wykonawców i uczestników?

 8. Kontrola ochrony danych osobowych – na co zwrócić uwagę?

 9. Informacje i zalecenia pokontrolne – jak wdrożyć?

 10. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą a kategorie archiwizacji w sektorze publicznym.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa kawowa

Godz. 10.45-12.30

 1. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kwoty ryczałtowe, kontrola kosztów pośrednich – podpowiedzi, jak uprościć sobie realizację projektu?

 2. Kontrole na zakończenie realizacji projektu – jakie informacje są ważne?

 3. Kontrole trwałości:

 • Trwałość infrastruktury ( projekty EFRR i FS).

 • Trwałość rezultatów ( projekty EFS).

 • Inne obszary kontrolowane w okresie trwałości ( w tym VAT, dochód, wyodrębniona ewidencja księgowa, promocja i informacja).

 1. Kontrole dokumentów finansowo-księgowych – kto i jak powinien opisać dokument, jak zaksięgować wydatki poniesione przed podpisaniem umowy.

 2. Kontrole projektu a wewnętrzne regulaminy i instrukcje – ważna spójność.

Godz.12.30-13.00 Przerwa obiadowa

Godz.13.00-14.30

 1. Kontrola a wymogi płynące z załączników do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków:
 • Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

 • Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku.

 1. Wymogi wobec wykonawców w zakresie dokumentacji zrealizowanych zadań, w tym ich odpowiedzialność za wskaźniki.

 2. Postępowanie z nieprawidłowościami i wydatkami niekwalifikowalnymi.

 3. Nieprawidłowości związane z wyborem wykonawców - Taryfikatory korekt.

 4. Badanie kompetencji – 4 etapowa walidacja na przykładach.

 5. Przegląd pozostałych nowości.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
19 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
26 lutego 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
26 lutego 2019, 14:30
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.