Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 14 dni
6 marca 2019, 00:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi ". Szkolenie odbędzie się 6 marca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 6 marca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 20 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Korzyści: W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism dot. postępowania określającego należność w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się księgowością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo - księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz zmian w Ordynacji podatkowej i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dot. efektywnych i nieefektywnych form likwidacji zaległości należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej przedawnienia należności i działań, jakie należy podjąć, aby do przedawnienia nie doszło.

Prowadzący: Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju, w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Program:

1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – aspekty prawno-podatkowe należności.

2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna złożyć jedną deklarację za wszystkie budynki/nieruchomości, czy też powinna to być odrębna deklaracja na każdy budynek/nieruchomość?

 • Kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności nieruchomości?

 • Czy w przypadku współwłasności deklaracja może być składana wg udziałów w nieruchomości?

 • Zasady zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Kiedy wydawana jest decyzja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 • Zmiana ordynacji podatkowej w zakresie korekty deklaracji - czy można i kiedy korygować

 • Deklarację na „opłatę śmieciową?

 • Zawiadomienie o bezskuteczności korekty.

 • Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?

 • Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?

 • Czy jest obowiązek składania deklaracji co roku?

 • Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?

 • Czy jest obowiązek składania nowej deklaracji/korekty w przypadku zmiany uchwały podjętej w związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego II FPS 3/16 z dnia 19 grudnia 2016r?

 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.

 • Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?

 • Zmiany ordynacji podatkowej w zakresie doręczeń.

 • Rewolucyjne zmiany w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych – rodzaje pełnomocnictw.

4. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?

 • Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej?

 • Jakie działania przerywają bieg przedawnienia?

 • Co pracownik księgowości może zrobić, aby przerwać bieg przedawnienia?

5. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatnich zmian Ordynacji podatkowej.

 • Czy księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być prowadzona w oparciu o przepisy dotyczące rachunkowości podatkowej?

 • Najważniejsze zadania komórki organizacyjnej prowadzącej rachunkowość należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W oparciu o jaki dokument i w jakim terminie należy przypisać należność?

 • Czy w przypadku przyjęcia miesięcznej częstotliwości wpłat przypis powinien być dokonywany również co miesiąc?

 • Odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać?

 • Zmiany ordynacji podatkowej – rozszerzenie katalogu przypadków nienaliczania odsetek

 • Kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności?

 • Czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?

 • Zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań.

 • Zmienione zasady zaokrągleń przy przerachowaniu wpłaty.

 • Pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.

6. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana przepisów ordynacji podatkowej:

 • Nowy zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

 • Zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia.

 • Zmiana zasad zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby niemającej obowiązku posiadania rachunku bankowego.

 • Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?

 • Postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W jakich formach następuje zwrot nadpłaty?

 • Zmodyfikowane zasady oprocentowania nadpłat - kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?

7. Zmiana zasad dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Możliwość dokonania płatności przez małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową?

 • Zmienione zasady płatności kartą.

 • Kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego?

 • Możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.

8. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej.

 • Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • Czy przesłaną umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych?

 • Zmiana zasad wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.

9. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 • Czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim terminie po upływie terminu płatności?

 • Jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie powinno być wystawione?

 • Elementy niezbędne upomnienia wg przepisów zmienionego rozporządzenia Ministra Finansów.

 • Kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy?

 • Omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? – najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów.

 • Zasady aktualizacji tytułów wykonawczych, w tym obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu należności.

10. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 • Możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.

11. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
27 lutego 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
6 marca 2019, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
6 marca 2019, 00:01
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.