Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku w kontekście RODO

Reklama
Cała Polska
za 10 dni
3 kwietnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Zmiany w prawie pracy w 2019 roku w kontekście RODO”. Szkolenie zaplanowane jest na 3 kwietnia 2019 roku. Szkolenie jest również odpłatne.

Reklama

Cele szkolenia:
Wiodącym celem zajęć jest szczegółowe omówienie zmian w prawie pracy w 2019 roku i konsekwencje zmian w przepisach prawa pracy w kontekście RODO.

Korzyści ze szkolenia:
• Po ukończeniu zajęć, uczestnicy uzyskają ujednoliconą wiedzę na temat zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 2019 roku oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania.
• Wszystkie przepisy omówione zostaną w przystępny sposób, w oparciu o praktyczne przykłady, co w znacznym stopniu ułatwi przyswojenie i utrwalenie wiadomości.
• W części dyskusyjnej, uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz uzyskania indywidualnych odpowiedzi na pytania

Cena szkolenia do 22.03 wynosi 409 PLN
Po 22.03 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:

 1. Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia - zmiany od 1 stycznia 2019
  a) omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;
  b) udostępnianie danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.
 2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej - zmiany od 1 stycznia 2019
 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  a) akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D);
  b) możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym;
  c) poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe);
  d) szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.;
  e) okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  a) doręczenie zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej;
  b) warunki niemożności odbioru zawiadomienia;
  c) wydanie dokumentacji pracowniczej dla osób upoważnionych;
  d) zasady odbioru dokumentacji pracowniczej.
 5. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
  a) dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej;
  b) wniosek i termin na wydanie dokumentacji;
  c) wniosek w aktach osobowych.
 6. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
 7. Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019
  a) prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej (digitalizacja);
  b) zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
  c) różnice między „formą elektroniczną”, a „postacią elektroniczną” dokumentu;
  d) nowe okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  e) nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy;
  f) obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji;
  g) ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza;
  h) obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej;
  j) obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 8. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
  a) skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA;
  b) terminy na złożenie raportu ZUS RIA;
  c) dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA;
  d) skutki nieprzekazania raportów informacyjnych;
  e) nowy formularz ZUS RPA;
  e) obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA;
  f) zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
 9. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
  a) formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
  b) procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO/Rozporządzenie ogólne
  a) aspekty praktyczne wdrożenia RODO jako spójnego narzędzia do stosowania zasad ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
  b) wpływ regulacji Rozporządzenia ogólnego na przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce
  c) zakres obowiązywania Rozporządzenia w praktyce – dopasowanie przepisów do rodzaju i wielkości jednostki organizacyjnej/przedsiębiorstwa – analiza porównawcza dotychczasowych przepisów z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia ogólnego – dyskusja moderowana, analiza przypadków
  d) nowe sankcje za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i ich dotkliwość dla administratorów danych osobowych
  e) nowe obowiązki UODO w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz trybu składania i rozpatrywania skarg
  f) Data protection by design and by default - uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych bez konieczności podejmowania działań przez osoby, których dane dotyczą – analiza przypadków zastosowania zasady w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich jednostek organizacyjnych, serwisów społecznościowych itp.
  g) zasada uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych
  h) sankcje za naruszenie przez administratora danych osobowych lub procesora obowiązku uwzględniania ochrony danych osobowych w fazie projektowania i ustawiania mechanizmów ochrony domyślnej
 11. Obowiązek informacyjny i dostępność Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  a) uwarunkowania możliwości powołania jednego inspektora dla kilku jednostek
  b) obowiązek dokonywania oceny skutków przetwarzania danych przez administratora przed rozpoczęciem ich przetwarzania
  c) raportowanie naruszenia bezpieczeństwa danych do UODO zgodnie z art. 33 Rozporządzenia ogólnego – okoliczności i terminy składania raportów, dokumentacja naruszeń a obowiązek składania raportu
  d) obowiązek administratora informowania osoby, której dane dotyczą o wysokim ryzyku naruszenia bezpieczeństwa jej danych (art. 34 ust. 1 i 2 RODO)
  e) Rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane
  f) Udostępnianie stronom akt sprawy - aspekty praktyczne
 12. Nowe obowiązki i ograniczenia procesorów w zakresie przetwarzania danych osobowych
  a) wymóg zgody administratora na dalsze powierzanie przetwarzania danych
  b) obowiązek informowania administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodatnia
  lub zastąpienia podmiotów przetwarzających dane
  c) prawo sprzeciwu administratora wobec ww. zmian
  d) obowiązek rejestrowania wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych
  w imieniu administratora
 13. Umowa powierzenia danych osobowych a inne instrumenty prawne – warsztat umiejętności konstruowania umowy powierzenia danych osobowych z uwzględnieniem wymogów wynikających z Rozporządzenia ogólnego oraz praktycznego zastosowania innych instrumentów prawnych w tym zakresie
 14. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 15. Pozyskiwanie danych osobowych
  a) gromadzenie danych w procesach;
  b) warunki wyrażenia zgody w dokumentach;
  c) żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych;
  d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesach;
  e) jak długo można przetwarzać dane;
 16. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia
  a) obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń;
  b) projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy;
  c) nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych;
  d) obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych;
  e) przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane;
  f) prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych;
  g) akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.);
  h) dokumentacja wypadkowa i chorobowa;
  i) badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne);
  j) pakiety medyczne i inne benefity;
  k) dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe;
  l) przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych;
  m) pozyskanych we wcześniejszych latach;
  n) najnowsze stanowisko MRPiPS;
  o) przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich;
  p) prowadzenie list obecności w świetle RODO;
  q) podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa;
  r) podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 17. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS
  a) jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO;
  b) czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów;
  c) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
  d) stanowisko UODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione;
  e) obowiązek informacyjny.
 18. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
 19. Sporządzanie rozkładów czasu pracy
  a) w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy;
  b) w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi;
  c) kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy.
 20. Odpracowanie wyjść prywatnych
 21. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
  a) rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem;
  b) niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego.
 22. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
  a) prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”;
  b) wysokość dodatku.
 23. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
 24. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy
 25. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę
  a) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
  b) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 26. Świadectwo pracy
  a) terminy na wydanie świadectwa pracy;
  b) żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika;
  c) treść świadectwa pracy.
 27. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
3 kwietnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
3 kwietnia 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.