Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań

Reklama
Cała Polska
za miesiąc
21 maja 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. : „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych”. Szkolenie zaplanowane jest na 21 maja 2019 roku. Szkolenie jest również odpłatne.

Reklama

Cele korzyści ze szkolenia:
Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. W powyższych zagadnieniach uwzględnione będą nowe obowiązki związane z elektronizacją zamówień oraz wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Głównym celem szkolenia będzie przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Cena szkolenia do 09.05 wynosi 409 PLN
Po 09.05 cena szkolenia wynosi 459 PLN

Program szkolenia:
I. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

 • równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
 • bezstronność i obiektywizm,
 • ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
 • pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych,
 • zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień,
 • zasada jawności zamówień publicznych a ochrona danych osobowych uczestników postępowania i realizacji zamówienia publicznego.
  II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
 1. Plan postępowań – po co nam kolejny dokument:
 • rola planu zamówień publicznych,
 • zakres przedmiotowy planu postępowań,
 • plan postępowań, czy plan zamówień publicznych,
 • planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych – aktualizacja.
 1. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
 • agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
 • definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
 • tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
 • tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
 • tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
 • tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
 1. Szacujemy wartość zamówienia:
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
 • szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
 1. Dobieramy procedurę dla zamówienia publicznego – wybór trybu i zakresu procedury:
  1) Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia „mieszane”, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp.
  2) Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
 • podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy,
 • warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP,
 • uzasadnienie braku podziału zamówienia.
  3) Udzielanie zamówienia w częściach:
 • uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
 • postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
 • agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
 • możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
  4) Prawo opcji.
  5) Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
  6) Zasada prymatu trybów przetargowych:
 • wybór trybu lub procedury postępowania,
 • przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,
 • zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
 1. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  1) Zasady dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ:
 • miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
 • udostępnianie SIWZ,
 • zasady wyznaczania terminu oraz miejsca składania ofert – konsekwencje braku precyzji,
 • obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ,
 • zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ,
 • wadium – formy oraz terminy wniesienia.
  2) pis przedmiotu zamówienia:
 • jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
 • opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań,
 • jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
 • zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO,
 • opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
  3) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
 • proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia,
 • adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia,
 • katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy,
 • kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  4) Kryteria oceny ofert:
 • związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
 • wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
 • przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
 1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania:
 • zasada jawności w dialogu technicznym – obowiązki zamawiającego w zakresie publikacji informacji o prowadzonym dialogu technicznym,
 • procedura dialogu technicznego,
 • zaproszenie do dialogu technicznego – w jaki sposób pozyskać właściwych doradców i kto może w nim uczestniczyć,
 • korzyści i zagrożenia wynikające z dialogu technicznego,
 • pomoc wykonawców w ramach dialogu technicznego a przesłanka wykluczenia z postępowania wykonawców biorących udział w jego przygotowaniu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
21 maja 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
21 maja 2019, 15:00
Miejsce:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Organizator:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.