Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
13 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod kątem wprowadzonych zmian. Planowane zmiany w tym zakresie ". Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod kątem wprowadzonych zmian. Planowane zmiany w tym zakresie

Data: 13 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 30 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Omówione zostaną zasady finansowania planowania gospodarki leśnej, w tym współfinansowanie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu z funduszu leśnego. Uczestnicy zapoznani zostaną z zarządzeniem określającym zasady wnioskowania o dofinansowanie przygotowania UPUL do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Wspomniane będą regulacje dotyczące prawa pierwokupu lasów przez PGL LP. Ponadto omówione zostaną planowane zmiany dotyczące gospodarki leśnej wynikające z Narodowego Programu Leśnego oraz Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. O lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100, z późn. zm.) w 2016r. i 2017r. wprowadzono zmiany istotnie wpływające na zasady nadzoru nad lasami prywatnymi, prowadzenia gospodarki leśnej oraz sprzedaży lasów. Szczególnie ważną zmianą jest możliwość współfinansowania wykonywania UPUL przez PGL LP. Zmiany wprowadziły w życie:

 • Ustawa o zmianie ustawy O lasach i O ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 422);

 • Ustawa o zmianie ustawy O lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 586);

 • Ustawa o zmianie ustawy O ochronie przyrody oraz ustawy O lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249);

Pierwsza z ww. zmian pozwala m.in. na wydatkowanie środków z funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu  co szczególnie powinno interesować starostów. Druga z ww. zmian wprowadza ograniczenia w obrocie lasami poprzez prawo pierwokupu lasu przez PGL LP. Trzecia z ww. ustaw na nowo określa sposób sprawowania zarządu właściciela nad gospodarką leśną (wskazuje zasady i kierunki). Ponadto na podstawie nowo wprowadzonych przepisów wydano Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy O lasach. Zawarto w nim szczegółowe regulacje zasad dofinansowania UPULi oraz standardy wykonywania tej dokumentacji. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wpływu starosty na wykonywanie zrównoważonej gospodarki leśnej przez właściciela lasu.

Zmiany w materii powyższych przepisów będą szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci: Urzędnicy starostw oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaangażowani w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lasu podejmowanie działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony.

Prowadzący: Mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:

I. Podstawowe obowiązki właściciela lasu:

 1. Zachowanie ciągłości lasu.

 2. Zrównoważona gospodarka leśna.

 3. Ochrona lasu.

II. Podmioty administrujące lasami:

 1. Minister Środowiska.

 2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

 3. Starosta.

 4. Inni.

III. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi:

 1. Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.

 2. Planowanie gospodarki leśnej.

 3. Wykonywanie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.

 4. Zmiana zaewidencjonowania gruntów zalesionych w ramach PROW na las.

 5. Dofinansowanie zalesienia gruntów przeznaczonych na las.

 6. Zamiana gruntów leśnych na użytki rolne.

 7. Uznawanie lasu za ochronny.

 8. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej przez właścicieli lasu.

 9. Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.

 10. Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.

 11. Nadzór nad wykonywaniem gospodarki leśnej.

 12. Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.

IV. Procedura nakazu wykonania prac w lesie:

 1. Powzięcie informacji o potrzebie wykonania działań z zakresu gospodarki leśnej w lesie prywatnym.

 2. Strony postępowania.

 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu.

 4. Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.

 5. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.

 6. Wydanie decyzji.

 7. Kontrola wykonania prac.

V. Wnioskowanie o dofinansowanie sporządzenia UPULi:

 1. Dotychczasowe standardy wykonywania dokumentacji.

 2. Dotychczasowe zasady finansowania.

 3. Ważność opracowań planistycznych.

 4. Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016, z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach.

 5. Planowanie gospodarki leśnej, w świetle doświadczeń oraz przewidywane kierunki zmian.

VI. Planowane zmiany wynikające z Narodowego Programu Leśnego oraz Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2408).

VII. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
6 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
13 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
13 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.