Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 2 miesiące
14 czerwca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia". Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia

Data: 14 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 31 maja.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

Cele i korzyści: Poznanie zmienionych zasad prowadzenia postępowań dotyczących sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie, wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Na szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:

  • Podstawowe pojęcia, m.in.: drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.

  • Katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane,

  • Zasady karania za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.

  • Zasady naliczania kar.

  • Przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

Prowadzący: Starszy specjalista w jednej z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu służby cywilnej, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:

1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie:

2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania:

a) Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.

b) Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia drzew niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

c) Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.

d) Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.

3. Przebieg postępowania dot. usunięcia drzew bez zezwolenia:

a) Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.

b) Wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu.

c) Ustalenie stron postępowania.

d) Wszczęcie postępowania z urzędu.

e) Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja…)

f) Czynności organu w tym, oględziny terenowe.

g) Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia.

h) Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela.

i) Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.

j) Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.

k) Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.

l) Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.

m) Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.

n) Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.

4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.

5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.

6. Definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.

7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.

8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

9. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
14 czerwca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
14 czerwca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.