Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Cognity Szkolenia
Poznań, Polska
Jutro, 08:45 - 16:00
20 maja 2019
Płatne

Szkolenie Prawo pracy przeznaczone jest dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się zagadnieniami prawnymi, chcą przeanalizować zmiany w prawie pracy, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków, sprawują kontrolę nad czasem pracy pracowników. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniu 20 maja 2019 w Poznaniu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • zauważyć kluczowe zmiany w rodzaju zawieranych umów o pracę,
 • efektywnie rozwiązywać umowy o prace,
 • wychwytywać zmiany w wypowiedzeniach o prace,
 • poprawnie rozliczać czas pracy,
 • właściwie dobrać urlopy pracowników.

Program szkolenia Prawo pracy

I. Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy

1. Rodzaje umów o pracę - wzory umów.

2. Umowa na okres próbny:

 • definicja i określenie celów zawarcia umów,
 • podpisanie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracodawcą.

3. Umowa na zastępstwo po nowelizacji.

4. Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy.

5. Umowa na czas określony:

 • maksymalne okresy zawarcia umowy na czas określony,
 • odstępstwa zawierania umowy o pracę na okres przekraczający 33 miesiące,
 • okresy wypowiedzenia umowy na czas określony - klauzula 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia,
 • umowy na czas określony bez klauzuli wypowiedzenia,
 • przedstawianie umów na czas określony do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • podliczanie okresów pracy z różnych umów o pracę,
 • umowy na czas określony zawarte przed nowelizacją, stosowanie limitów wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.

6. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • termin wypowiedzenia dla umów na okres próbny, na czas określony i na zastępstwo,
 • interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ustalania okresu wypowiedzenia na podstawie przepisów przejściowych,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez jego zgody,
 • podkreślanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przekazywanie świadectwa pracy.

7. Badania profilaktyczne po nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy:

 • badania wstępne z poprzedniego zakładu pracy,
 • ilość egzemplarzy skierowania na badania wydawanych pracownikowi,
 • uznanie badania zrealizowane przez pracownika w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy.

8. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze po nowelizacji Kodeksu Pracy:

 • wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zmiana ilości części urlopu rodzicielskiego,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • przydzielenie urlopu rodzicielskiego na poszczególne dni,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
 • terminy wnioskowania o urlop rodzicielski i wychowawczy,
 • nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego,
 • wpływ liczby części urlopu rodzicielskiego na liczbę części urlopu wychowawczego,
 • stosowanie przepisów o urlopach rodzicielskich w okresie przejściowym.

9. Zasady udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

II. CZAS PRACY, rozliczanie czasu pracy i systemy naliczania czasu pracy

1. Normy czasu pracy i wymiar czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Okres odpoczynku.

3. Ogólne informacje o rodzajach systemów czasu pracy i ich porównanie:

 • bieżący system czasu pracy,
 • odpowiedni czas pracy i jego warianty,
 • indywidualny czas pracy,
 • terminy pracy w weekendy, święta i porze nocnej - opinie wg PIP,
 • stanowienie harmonogramów czasu pracy, zasady sporządzania i regulacji.

4. Godziny nadliczbowe. Praca w wolną sobotę. Praca w niedziele i święta.

5. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, godziny nadliczbowe.

6. Czas pracy pracownika w delegacji, na szkoleniu.

7. Urlop wypoczynkowy pracownika, sposoby wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

8. Wynagrodzenie za pracę z tytułu wyliczenia czasu pracy, czas wolny za pracę.

9. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy.

III. SKUTECZNE TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ

1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • porozumienie stron,
 • wypowiedzenie umowy przez pracownika,
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

2. Wymagania formalne związane z rozwiązanie umowy o pracę:

 • zasada pisemności,
 • zachowanie okresów wypowiedzenia,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę - praktyczne wyjaśnienia, przykłady prawidłowo/nieprawidłowo podanej przyczyny,
 • pouczenie o odwołaniu do sądu,
 • powiadomienie organizacji związkowej.

3. Zwolnienia grupowe - warunki wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

4. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika i systemem nakładania kar porządkowych.

5. Techniki wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami w wieku przedemerytalnym, z pracownicami w ciąży, z pracownikiem nieobecnym w pracy. Rozwiązanie umowy o prace w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy.

7. Przywileje pracownika i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.

8. Wadliwe wypowiedzenie i jego prawne skutki:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

9. Wygaśniecie umowy o pracę.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/szkolenie-prawo-pracy-dla-menadzerow,s2,925.html

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
Jutro, 08:45
Zakończenie wydarzenia:
Jutro, 16:00
Miejsce:
Cognity Szkolenia
Poznań, Polska
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.