Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 16 dni
2 lipca 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych". Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Data: 2 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 18 czerwca.

Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Osoby rozliczające podatki (pracownicy departamentów podatkowych, finansów, księgowości, prawnych, inwestycji) oraz prawnicy wewnętrzni jednostek, w podmiotach takich jak: instytuty naukowe, jednostki badawcze, jednostki budżetowe, jednostki samorządowe, zakłady budżetowe, spółki komunalne, instytucje kultury, związki/stowarzyszenia/federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców, organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące zadania publiczne, jednostki sektora finansów publicznych oraz urzędy.

Cele: Przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie głównie podatku VAT występujących w działalności podmiotów publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i TSUE.

Korzyści dla uczestników: Nowe osoby w departamencie podatków będą mogły zdobyć wiedzę niezbędną na ich stanowisku, kurs dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem głównie podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem, ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Program:

1. Podstawy VAT.

2. Podatnik i czynności opodatkowane.

100 minut.

3. Elementy podatku.

4. Odliczanie VAT.

100 minut.

5. Kwestie formalne.

a. Rejestry.

b. JPK.

c. Faktury.

d. Deklaracje.

e. Informacje podsumowujące.

6. Inne kwestie istotne dla sektora.

7. Sesja pytań.

100 minut.

Szanowni Państwo,

Tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Jednostki rozbudowują zatem działy podatkowe, zatrudniane są nowe osoby nieposiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT. Ostatni okres przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że nadejdą kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – jak na razie nie obowiązkową, zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne - metodologię w zakresie należytej staranności. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje np. matryca VAT czy sankcje za nieprawidłowy przelew. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Ostatnie tygodnie przyniosły zwłaszcza wiele orzeczeń dotyczących odliczania VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni. Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Obowiązuje już nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych a Ministerstwo zapowiada dalsze zmiany w tym temacie. Zmienia się też definicja pierwszego zasiedlenia co wpłynie na zmiany w zakresie zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości. Obserwujemy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach bycia podatnikiem VAT np. przełomowe orzecznictwo dotyczące szkół, przedszkoli, MOPSów, uznaje dotychczasową praktykę organów podatkowych za nieprawidłową. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Obowiązuje już nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych a Ministerstwo zapowiada dalsze zmiany w tym temacie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie dla osób rozpoczynających rozliczanie podatku VAT w jednostkach z sektora. Szkolenie wprowadza podstawowe pojęcia VAT, pozwoli zaznajomić się z specyfiką rozliczania podatku od towarów i usług w podmiotach, które nie prowadzą działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Osoby prowadzące księgowość będą mogły zweryfikować czy prawidłowo uznają poszczególne wpływy do jednostki za opodatkowane VAT, zakupy za podlegające odliczeniu oraz rozliczają koszty ogólne. Omówione zostaną też problemy podatkowe w rozliczaniu dotacji jak również ryzyka, które powstają w przypadku nieprawidłowej klasyfikacji dotacji. Program obejmie ponadto najnowsze orzecznictwo oraz zmiany w VAT, zwłaszcza w odniesieniu do zwrotnego obciążenia.

Przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.

Występowanie o interpretację Ministra Finansów.

Zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce.

Odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT.

Rola wewnętrznych procedur podatkowych.

Nieodpłatne przekazania a VAT.

Transakcje międzynarodowe – podstawy.

Należyta staranność w VAT.

Kasy fiskalne.

Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:

Split payment – podzielona płatność.

Korekty faktur.

Jak rozliczyć VAT i jak wystawić fakturę w tzw. zwrotnym rozliczeniu?

Kiedy podmiot może odpowiadać za rozliczenie VAT jako nabywca – nowe towary?

Alokacja bezpośrednia zakupów.

Jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować?

Pojęcie prewspółczynnika.

Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia.

Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia.

Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie.

Moment powstania obowiązku podatkowego.

Zwolnienia z VAT.

Stawki VAT.

Podstawa opodatkowania.

Sprzedaż nieruchomości i środków trwałych.

Pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług.

Zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza.

Dotacje celowe i projektowe.

Najem i dzierżawa.

Odszkodowania.

Wywłaszczenia.

Zmiany w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia.

Zmienne orzecznictwo odnośnie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, hal sportowych, targowisk, cmentarzy.

Dofinansowanie - jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VAT-u w danym przedsięwzięciu.

Centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo.

Kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne?

Definicja podatnika VAT.

Czynności opodatkowane VAT.

Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia).

Gdzie szukać przepisów i orzeczeń?

Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów.

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rola prawa Unii Europejskiej.

Prawo rządzące podatkiem VAT.

Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 czerwca 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
2 lipca 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
2 lipca 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.