Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
9 października 2019, 09:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka." Szkolenie odbędzie się 9 października 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

Data: 9 października 2019, 9:00 - 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 559 zł netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci:

 • Projektanci organizacji ruchu.

 • Inżynierowie drogownictwa.

 • Inżynierowie ruchu drogowego.

 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg.

 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze.

 • Pracownicy organów administracji publicznych – organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

 • Pracownicy wykonawców robót drogowych.

 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu.

 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu.

 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

 • Inwestorzy inwestycji drogowych.

 • Inwestorzy inwestycji nie drogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą, dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

Cele: Przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu stałej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania stałej organizacji ruchu.

Korzyści:

 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu.

 • Zasady wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem stałej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów stałej organizacji ruchu).

 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.

 • Rola projektanta organizacji ruchu w projektowaniu stałej organizacji ruchu.

 • Rola zarządcy drogi publicznej w projektowaniu stałej organizacji ruchu.

 • Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w projektowaniu stałej organizacji ruchu.

 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

 • Niezgodność zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu.

 • Odpowiedzialność zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.

 • Egzekwowanie prawidłowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników zajęć oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie konkretnych przypadków projektów stałej organizacji ruchu.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Program:

 1. „Zatwierdzenie” projektu stałej organizacji ruchu a „procedura” zmiany organizacji ruchu na drodze.

 2. Podmioty opiniujące projekty organizacji ruchu w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu:

a. Podmioty ustawowe.

b. Podmioty pozaustawowe.

c. Podmioty spoza kręgu organów administracji publicznej.

 1. Rodzaje zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu:

a. W całości ze zmianami/bez zmian.

b. W części ze zmianami/bez zmian.

c. Z wpisaniem uwag dotyczących wprowadzenia organizacji ruchu.

 1. Odpowiedzialność przy projektowaniu stałej organizacji ruchu:

a. Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi.

b. Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem.

c. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu.

d. Odpowiedzialność innych jednostek.

 1. „Kolizje” przy projektowaniu stałej organizacji ruchu – „zachodzące” zmiany stałej organizacji ruchu,

 2. „Duplikowanie” projektów stałej organizacji ruchu – rozwiązywanie problematyki.

 3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy].

 1. Projektowanie i zatwierdzanie STAŁEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe.

a. Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych – prawo, projektowanie i praktyka.

b. Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu – prawo, projektowanie i praktyka.

c. Projektowanie i zatwierdzanie znaków informacyjnych – prawo, projektowanie i praktyka.

d. Projektowanie i zatwierdzanie znaków kierunku i miejscowości – prawo, projektowanie i praktyka.

e. Projektowanie i zatwierdzanie znaków uzupełniających i znaków dodatkowych – prawo, projektowanie i praktyka.

f. Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych – prawo, projektowanie i praktyka.

g. Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych – prawo, projektowanie i praktyka.

h. Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - prawo, projektowanie i praktyka.

 1. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:

a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002.

c. Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

d. Ustawy o drogach publicznych.

przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.

 1. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/zatwierdzania stałej organizacji ruchu:

a. Zasady stosowania regulacji art. 25 ustawy o drogach publicznych przy zmianach stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach.

b. Zasady stosowania znaków miejscowości E – 17a i obszaru zabudowanego D – 42 (kwestie sporne),

c. Zasady stosowania znaków D – 15 i P – 17 (projektowanie przystanków autobusowych).

d. Zasady tworzenia obszarów objętych znakami B – 5/B – 18 (zakaz ruchu pojazdów ciężarowych lub o określonej masie całkowitej) i stosowanie tabliczek pod znakami B – 5/B – 18.

e. Zasady stosowania znaków E – 22a/b/c (drogowe szlaki turystyczne/obiekty turystyczne) oraz problematyka projektowania/zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

f. Zasady tworzenia stref ograniczonej prędkości TEMPO „30” – problematyka stosowania znaków B – 43/B – 44.

g. Stosowanie progów zwalniających (U – 16 a/b/c/d) oraz progów podrzutowych (U – 17) na drogach publicznych i drogach wewnętrznych.

h. Zasady projektowania i zatwierdzania przejść dla pieszych – problematyka stosowania znaków D – 6, P – 14, P – 10 i innych.

i. Zasady oznakowania skrzyżowań za pomocą znaków poziomych P – 7a i P – 13.

j. Problematyka projektowania „kontraruchu” rowerowego i „kontrapasu” rowerowego – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce.

k. Zasady projektowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania w obrębie miast na prawach powiatu - różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce.

l. Zasady stosowanie tabliczek E – 15, E – 16 i T – 34 na drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach.

m. Zasady stosowania treści na tabliczkach uzupełniających pod znakami B – 1/B – 35, B – 36.

n. Zasady oznakowania węzłów na autostradach i drogach ekspresowych – problematyka dopuszczalnych prędkości i organizacji ruchu.

 1. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy].

 1. Zatwierdzanie organizacji ruchu – w całości, w części, ze zmianami.

 2. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej.

 3. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.

 4. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.

 5. Zakres obowiązywania zatwierdzeń stałej organizacji ruchu.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy]

 1. Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach.

 2. Relacje nadzoru w zarządzaniu ruchem na drogach do kontroli organizacji ruchu drogowego.

 3. Kontrola zarządzającego ruchem na drogach a działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

 4. Spory w zakresie projektowanej i istniejącej organizacji ruchu.

 5. Spory rozstrzygane przez organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

 6. Spory rozstrzygane przez sądy administracyjne z zakresu organizacji ruchu drogowego.

a. Spory dotyczące rozwiązań projektowych.

b. Spory dotyczące odrzuceń organizacji ruchu.

c. Spory dotyczące zatwierdzeń organizacji ruchu.

d. Spory dotyczące rozstrzygnięć organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

[Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy].

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
14 sierpnia 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
9 października 2019, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
9 października 2019, 16:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.