Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
za 2 miesiące
2 grudnia 2019, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmiany sektorowe i ich wpływ na zakres kontroli." Szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmiany sektorowe i ich wpływ na zakres kontroli.

Data: 2 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 18 listopada.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Podczas zajęć wskazane zostaną dziedziny, które będą podlegać szczególnej kontroli UODO. Szkolenie pozwoli na uporządkowanie wiedzy i dokumentacji w tym zakresie. Zapewni uczestnikom rozliczalność z RODO i szczegółowo wskaże w jakim zakresie administrator danych osobowych winien dokonać sprawdzenia i uporządkowania wdrożonej dokumentacji z zakresu danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w ustawach wpływających na działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich dostosowania do rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Adresaci: Pracownicy JST oraz jednostek podległych, inspektorzy ochrony danych osobowych.

Prowadzący: Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Program:

 1. Jak wygląda kontrola UODO według obowiązujących przepisów (ustawa o ochronie danych osobowych).

 2. Jakie dziedziny zostaną poddane kontroli w 2019 w jednostkach samorządu terytorialnego.

 3. Monitoring jako przedmiot kontroli UODO w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz w jednostkach organizacyjnych (np. szkoły) i osobach prawnych (np. instytucje kultury). Przedmiot kontroli:

 • Zgodność wykorzystania monitoringu z przepisami sektorowymi oraz RODO.

 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób objętych monitoringiem.

 • Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, w związku z utrwalaniem ich danych przez kamery monitoringu.

 • Sposób zabezpieczenia nagrań.

 • Zasady udostępniania nagrań.

 • Rozstawienie i zasięg kamer.

 • Czas przechowywania nagrań.

 1. Monitoring u pracodawców, obowiązki i dokumentacja konieczna w celu wykazania zgodności z RODO.

 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – jako przedmiot kontroli.

 3. Pracodawcy - przetwarzanie danych w związku z rekrutacją (dobre praktyki, poradnik UODO).

 4. Kontrola sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 5. Kontrola sposobu dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.

 6. Zmiany sektorowe:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. kodeks pracy.

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi.

 1. Dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 listopada 2019, 23:59
Początek wydarzenia:
2 grudnia 2019, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
2 grudnia 2019, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.