Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kurs: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie PZP

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
16 stycznia 2020, 10:00
16 stycznia 2020, 10:00 - 17 stycznia 2020, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych" Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2019 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data: 16-17 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 609 zł przy zgłoszeniu do 2 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Nowe Prawo Zamówień Publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy PZP w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Adresaci: Zajęcia skierowane są do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:

1. Wstęp do nowego Prawa Zamówień Publicznych:

a. Objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian.

b. Słowniczek pojęć w nowym Prawie Zamówień Publicznych – co nowego.

c. Zasady udzielenia zamówień publicznych.

d. Komunikacja w zamówieniach publicznych.

2. Planowanie w zamówieniach publicznych:

a. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.

b. Polityka zakupowa.

c. Konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania.

d. Plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.

3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a. Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:

 • Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.

 • Podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia.

 • Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji.

 • Jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nieprzewidziane).

 • Wybór przepisów PZP w przypadku tzw. zamówień mieszanych.

 • Metody szacowania wartości zamówienia.

b. Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian:

 • Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych.

 • Nowe regulacje w zakresie usług społecznych.

 • Przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie.

 • Bardziej elastyczne tryby negocjacyjne.

 • Pozostałe tryby postępowań.

c. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:

 • Zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu.

 • Nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania.

 • Dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów.

 • Podmiotowe środki dowodowe.

 • Podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

d. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:

 • Opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań.

 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości.

 • Kryteria oceny ofert w nowej ustawie.

 • Przedmiotowe środki dowodowe.

4. Tryby postępowań w nowej ustawie – szczegółowa analiza zmian:

a. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP:

 • Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie.

 • Zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy.

 • Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego PZP.

 • Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.

b. Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:

 • Tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany.

 • Procedura krok po kroku.

 • Zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego.

c. Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.

d. Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy PZP.

e. Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.

5. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:

a. Oferta w postępowaniu – forma, zasady składania.

b. Wadium.

c. Termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania.

d. Otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne.

e. Oświadczenie o grupie kapitałowej.

f. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

g. Nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

h. Przesłanki odrzucenia oferty.

i. Oferty dodatkowe w postępowaniu.

j. Przesłanki unieważnienia postępowania.

k. Wybór oferty najkorzystniejszej.

6. Umowa w zamówieniach publicznych:

a. Klauzule niedozwolone.

b. Zaliczki oraz częściowe płatności.

c. Podwykonawstwo w umowie.

d. Waloryzacja wynagrodzeń.

e. Zasady dokonywania zmian w umowie.

f. Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy.

g. Obowiązki informacyjne dot. Zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy.

h. Ewaluacja realizacji umowy.

7. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.

8. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
9 stycznia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
16 stycznia 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
17 stycznia 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.