Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zasady współpracy samorządu z NGO

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
We wtorek, 10:00
3 marca 2020, 10:00 - 4 marca 2020, 15:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zasady współpracy samorządu z NGO krok po kroku." Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 marca 2020 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zasady współpracy samorządu z NGO krok po kroku.

Data: 3-4 marca 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 609 zł przy zgłoszeniu do 18 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.Podczas zajęć omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu. Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją. Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:

 • Zdrowie publiczne.

 • PZP a pożytek publiczny.

 • Uchwała w sprawie wspierania sportu.

UWAGA! Z uwagi nowelizację i wprowadzenie nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2018 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy. Kurs będzie również okazją do omówienia formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.

Adresaci: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

Pierwszy dzień:

 1. Pojęcie organizacji pozarządowych - jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.

 2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.

 3. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.

 4. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.

 5. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

 6. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie
  z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie
  z realizacji programu.

 7. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:

a. Kiedy ogłaszać konkurs.

b. Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.

c. Podmioty uczestniczące w konkursie.

d. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.

Drugi dzień:

 1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.

 2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku
  z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.

 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:

a. Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.

b. Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?

c. Zasady konstruowania budżetu zadania.

 1. Umowa realizacji zadania publicznego:

a. Co oznacza ramowy charakter umowy?

b. Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.

c. Ponoszenie wydatków w ramach zadania.

d. Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.

e. Obowiązki informacyjne.

f. Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.

g. Kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

h. Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.

i. Zasady i tryb zwrotu dotacji.

j. Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).

k. Załączniki do umowy.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:

a. Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.

b. Opis osiągniętych rezultatów.

c. Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.

d. Rozliczenie budżetu.

e. Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.

 1. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).

 2. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

 3. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.

 4. Odrębne tryby zlecania zadań:

a. Zdrowie publiczne.

b. PZP a pożytek publiczny.

c. Uchwała w sprawie wspierania sportu.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
25 lutego 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
We wtorek, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W środę, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.