Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Mieszkanie Chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi na Bielanach

Reklama
Warszawa, Polska
11 stycznia 2021, 00:00
11 stycznia 2021, 00:00 - 11 października 2021, 23:59
Bezpłatne

Szanowni Państwo, Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego od 12.2013 r. realizuje zadanie publiczne, współfinansowane przez Urząd Miasta St. Warszawy, jakim jest prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznym na Bielanach. Obecnie prowadzimy rekrutację na rok 2021 i poszukujemy beneficjentów 10-miesięcznego programu terapeutyczno- rehabilitacyjnego.

Reklama

W ramach projektu wyłoniona grupa mieszkańców zamieszka w pięknym, dużym mieszkaniu znajdującym się na Bielanach w pierwszym kwartale 2021 roku. Podstawowym założeniem tego zadania jest stworzenie optymalnych warunków dla usamodzielniania się osób z zaburzeniami psychicznymi, przy zachowaniu zasad integracji społecznej.

Kandydatury można zgłaszać składając wymagane dokumenty (opisane poniżej) w sekretariacie Zespołu Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego, przy ul. Grębałowskiej 14, w Warszawie, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00. Prosimy o składanie dokumentów do końca grudnia 2020.

Adresatami projektu są osoby obu płci, w wieku 21-40 lat, które:

  • są mieszkańcami m.st. Warszawy (zameldowanie nie jest wymagane)
  • wymagają wsparcia i rehabilitacji w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej wynikającej z choroby psychicznej,
  • mają dobre rokowania, a przyczyny nie dość dobrego funkcjonowania identyfikowane są głównie jako środowiskowe,
  • nie zagrażają zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób, nie przejawiają tendencji do agresywnych zachowań, nie są uzależnione,
  • charakteryzują się świadomą postawą wobec swojej choroby i stosują się do zaleceń lekarza i terapeuty,
  • wykazują chęci oraz predyspozycje do nabycia kompetencji emocjonalnych, intelektualnych i społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie,
  • są zdolne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych,
  • są zdolne i chętne do podjęcia pracy, pozostają w stosunku pracy lub korzystają z różnych środowiskowych form wsparcia, dzięki czemu są w kondycji finansowej umożliwiającej zabezpieczanie własnych potrzeb,
  • nie wymagają całodobowej hospitalizacji ani stałej opieki pielęgniarskiej.

Zgłoszenia muszą zawierać:

CV kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, informacje o przebiegu zatrudnienia),zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego i terapeuty (historia choroby i przebiegu leczenia, opis obecnego funkcjonowania pacjenta odnoszący się do przyjętych w projekcie kryteriów kwalifikacyjnych),list motywacyjny napisany przez kandydata.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne i przechodzić będą weryfikację właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. W przypadku kandydatur spełniających założone kryteria, istotna będzie również kolejność zgłoszeń.

Pytania odnośnie projektu prosimy kierować do koordynatora projektu - Anny Di Gregorio, na adres mail: mieszkaniechronione.bielany@gmail.com lub pod nr tel.: 782114777 lub 786867863 (telefon lub sms, oddzwonimy).

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
11 stycznia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
11 października 2021, 23:59
Miejsce:
Warszawa, Polska
Organizator:
Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.