Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych

Reklama
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska, Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
za 24 dni
24 marca 2020, 10:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych" Szkolenie odbędzie się 24 marca 2020 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych

Data: 24 marca 2020, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 10 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności i precyzji. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne). Uwzględnione są kwestie problematyczne polskiej składni (m.in. związków składniowych, szyku wyrazów czy kompozycji zdania złożonego). Przekazana jest praktyczna wiedza poparta licznymi przykładami. Podczas zajęć są omawiane najważniejsze i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla dziennikarzy, pracowników działów promocji i reklamy, rzeczników prasowych, osób lubiących pisać, a także wszystkich, którzy w pracy zawodowej muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami redagowania tekstów medialnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Metody: Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z ćwiczeń polegających na analizowaniu konkretnych wypowiedzi, pochodzących z różnego rodzaju gatunków dziennikarskich, i ich korekcie.Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne, przekazywane w formie krótkiej prezentacji, są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza – z założenia – jest analiza tekstu.

Prowadzący: Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program:

 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia dobrego tekstu dziennikarskiego.

 2. Ortografia - użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem, pisownia partykuły nie, zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw, tytułów aktów prawnych, projektów, programów i konkursów.

 3. Interpunkcja – zasady użycia przecinka, znaczeniotwórcza rola interpunkcji, dyslokacja przecinka, zależności interpunkcyjno-składniowe, ujednolicenie interpunkcji w tekście, stosowanie dwukropka, średnika, cudzysłowu nawiasu, kropki, myślnika, łącznika, zbiegnięcie znaków interpunkcyjnych, wyliczenia, fakultatywność przepisów interpunkcyjnych.

 4. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).

100 minut.

 1. Składnia – związki składniowe, zasady używania wyrazów funkcyjnych, spójniki skorelowane, szyk wyrazów w zdaniu, homonimia składniowa, wtórne związki składniowe, użycie imiesłowowych równoważników zdań.

 2. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.

 3. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

 4. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – neologizmy, zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.

100 minut.

 1. Ekonomiczność treściowa - pleonazmy i tautologie, szablon językowy, wyrazy nadużywane.

 2. Styl wypowiedzi dziennikarskich – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.

 3. Spójność i kompozycja tekstu.

 4. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).

 5. Etykieta językowa - wypowiedzi oficjalne, tytulatura, zasady netykiety.

100 minut.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
17 marca 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
24 marca 2020, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
24 marca 2020, 15:00
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Żurawia 43, Warszawa, Polska
Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.