Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
Dziś, 10:00
4 grudnia 2020, 10:00 - 18 grudnia 2020, 14:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na kurs "Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja krok po kroku" Szkolenie odbędzie się w dniach 4, 9, 11, 16, 28 grudnia 2020 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Prawo Zamówień Publicznych. Nowelizacja krok po kroku

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 04-18 grudnia 2020

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 1210 zł

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Cele i korzyści 

Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów nowej ustawy oraz omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nowym prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie – nowość (co i dlaczego – oraz jaki jest cel nowego przepisu), zmiana (, tj. – jak jest – jak będzie i dlaczego taka zmiana), konsekwencje.

Gwarancją jest zespół prowadzących –praktyków i specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doskonale poruszający się po zawiłościach nowej PZP. Każdy dzień prowadzony jest przez innego eksperta, co daje możliwość konsultowania bieżących problemów z różnymi specjalistami.

To pierwszy na rynku szkoleniowym tak kompleksowy kurs w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych.

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU to m. in.:

 • akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych – wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania - jak je przygotować z uwzględnieniem nowych przepisów,
 • wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
 • tryby udzielania zamówień publicznych,
 • zgłoszenia do udziału w postępowaniu (oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
 • specyfikacja warunków zamówienia,
 • ocena ofert,
 • zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacja umów,
 • środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.

Program 

I DZIEŃ 4 grudnia 2020 r.

Nowe Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień oraz kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania

W tym dniu kursu uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zakresu przedmiotowego i podmiotowego nowej ustawy, poznają nowe definicje zawarte w słowniczku ustawowym, dowiedzą się o tym, jak udzielać zamówień wyłączonych z ustawy z uwagi na wartość zamówienia (ze szczególnym uwzględnieniem zamówień bagatelnych). Omówione zostaną także kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, które czekają ich w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Cele nowej ustawy Pzp.
 2. Systematyka nowej ustawy Pzp.
 3. Podmioty obowiązane do stosowania przepisów nowej ustawy Pzp.
 4. Progi i stosowanie nowej ustawy Pzp.
 5. Nowe definicje ustawowe, w szczególności dokumenty zamówienia w tym specyfikacja warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pisemność, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunki zamówienia.
 6. Przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenia zamówienia oraz zasady obliczania terminów w nowej ustawie Pzp.
 7. Zakres wyłączeń stosowania przepisów nowej ustawy Pzp.
 8. Modyfikacja dotycząca zasad udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, w tym zasada efektywności.
 9. Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Pzp - Które przepisy nowej ustawy Pzp mają zastosowanie do zamówień bagatelnych?; Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym (wymagana zawartość, zasady publikacji); Czy ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym: a) stanowi zaproszenie wykonawców do złożenia oferty?, b) stanowi zaproszenie wykonawców do zgłoszenia zainteresowania danym postępowaniem?, c) ma charakter informacyjny?; Jak ustawodawca rozumie pojęcie „jednorazowy zakup”?; Kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP i co należy rozumieć przez pojęcie „uzasadniony przypadek”?
 10. Plan postępowań w nowej ustawie Pzp - Zawartość planu postępowań; Nowe zasady publikacji planu postępowań; Aktualizacja planu postępowań.
 11. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp:
  1. rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej,
  2. zasady szacowania wartości zamówienia,
  3. zmiany w czynności opisania przedmiotu zamówienia,
  4. przedmiotowe środki dowodowe,
  5. ustalenie niektórych warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wadium według nowej ustawy Pzp,
  6. ogłoszenia w sprawach zamówień.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

II DZIEŃ 9 grudnia 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

W tym dniu uczestnicy poznają nowy tryb postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne (tryb podstawowy w trzech wariantach proceduralnych) oraz dowiedzą się jak w sposób praktyczny przygotować i przeprowadzić całe postępowanie o udzielenie zamówienia w tym trybie.

 1. Warianty trybu podstawowego.
 2. Przygotowanie postępowania w trybie podstawowym:
  1. Opis przedmiotu zamówienia (krótkie zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu)
  2. Oszacowanie wartości zamówienia (krótkie zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu)
  3. Opracowanie SWZ – specyfikacji warunków zamówienia.
 3. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 1 trybu podstawowego.
 4. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 2 trybu podstawowego.
 5. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 3 trybu podstawowego.
 6. Wyjaśnienia treści SWZ.
 7. Składania i otwarcie ofert.
 8. Badanie i ocena złożonych ofert:
  1. Podstawy odrzucenia oferty.
  2. Wyjaśnienia i poprawy omyłek.
  3. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.
 9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 10. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

III. DZIEŃ 11 grudnia 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

W tym dniu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe, podjąć decyzję w przedmiocie wyboru trybu, przygotować SWZ lub opis potrzeb i wymagań i jaka jest ich zawartość w progu unijnym. Ponadto omówiony zostanie przebieg postępowania o udzielenie zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem trybu przetargu nieograniczonego, w tym modelu klasycznego oraz odwróconego.

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,
  2. wstępne konsultacje rynkowe,
  3. opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe (zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu),
  4. SWZ - specyfikacja warunków zamówienia dla trybu przetargu nieograniczonego (art. 134 ustawy Pzp jako baza SWZ także dla innych trybów).
 2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. tryby udzielania zamówień,
  2. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – nowe zdefiniowanie wszczęcia postępowania w progu unijnym,
  3. pytania do SWZ, udzielanie odpowiedzi, zmiany w ogłoszeniu,
  4. składania i otwarcie ofert,
  5. badanie i ocena ofert: badanie przedmiotowe i podmiotowe,
  6. wybór najkorzystniejszej oferty
 3. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania, przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników.

IV DZIEŃ 16 grudnia 2020 r.

Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w świetle elektronizacji procesu zakupowego i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

W tym dniu uczestnicy dowiedzą się o sposobach komunikacji zamawiającego z wykonawcą w świetle elektronizacji procesu zakupowego i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Omówienie regulacji prawnych dotyczących form komunikacji w postępowaniu, w szczególności komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem właściwości tych środków, możliwości odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej, obowiązków informacyjnych po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji (warunków technicznych i organizacyjnych) oraz konsekwencji związanych z wyborem i użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej, wskazanie czym jest postać a czym forma elektroniczna, jak weryfikować prawidłowość podpisu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, jakich formatów dokumentów można żądać od wykonawcy, jak przygotować się technicznie i organizacyjnie, aby skutecznie komunikować się z wykonawcami i skutecznie otworzyć złożone w danym postępowaniu oferty.

 1. Formy komunikacji wymagane i dopuszczone w nowym Prawie zamówień publicznych.
 2. Środki komunikacji elektronicznej, ich właściwości techniczne i organizacyjne.
 3. Możliwość odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej i obowiązki uczestników postępowania z tego tytułu.
 4. Środki komunikacji elektronicznej do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiedzialność zamawiającego.
 5. Obowiązki informacyjne po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji.
 6. Właściwości dokumentu elektronicznego. Czym się różni postać elektroniczna od formy elektronicznej? W jakiej formie mają być przedłożone: oferta, podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia, inne dokumenty, w tym pełnomocnictwa, a także wadium?
 7. Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego.
 8. Otwarcie ofert w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

V DZIEŃ 18 grudnia 2020 r.

Umowa w sprawie zamówienia oraz jej wykonanie, środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym dniu uczestnicy poznają zasady zawierania umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonania (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacji umów, oraz zakres stosowania środków ochrony prawnej jako formy kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.

 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:
  1. formalności, których należy dopełnić przed zawarciem umowy,
  2. okres realizacji umowy,
  3. treść umowy w sprawie zamówienia publicznego – klauzule zakazane (abuzywne) oraz tzw. Klauzule nakazane (co w umowie powinno się znaleźć),
  4. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  5. zmiana wynagrodzenia – klauzule waloryzacyjne,
  6. podwykonawstwo w umowie w sprawie zamówienia publicznego,
  7. zmiany umowy w sprawie zamówienia,
  8. nadzorowanie wykonania umowy, raport z realizacji zamówienia,
  9. nowe ogłoszenie w sprawach zamówień – ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 2. Środki ochrony prawnej:
  1. terminy w postępowaniu odwoławczym,
  2. zmiana zakresu podstaw odwoławczych,
  3. zawartość odwołania i wymagania formalne związane z wniesieniem odwołania,
  4. przebieg postępowania odwoławczego i możliwe rozstrzygnięcia,
  5. utworzenie sądu zamówień publicznych,
  6. opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
  7. nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).
 4. Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników.
 5. Podsumowanie kursu. Egzamin.

Kurs skierowany do: 

osób koordynujących udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osób zajmujących się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osób które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorów i kontrolerów, osób rozpoczynających pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych (pracowników merytorycznych) oraz osób rozpoczynjących pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Informacje o prowadzących 

 1. Kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk – zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 15 lat. Swoje bogate doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu OSKZP. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak również i wykonawców.
 2. Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających o bardzo różnym stopniu skomplikowania. Na bieżąco prowadzi działalność doradczą z każdego zakresu prawa związanego z zamówieniami publicznymi. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.
 3. Doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.
 4. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce); w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców” oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”; trener PZPGO; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu).
 5. Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych (zajmuje się zamówienia od 1996 r.); autor wielu wykładów i szkoleń (19 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 400 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020; wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Przetargów Publicznych oraz od Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej.

Lokalizacja 

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy 

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38 
m.strzelecka@frdl-lodz.pl 

Informacje dodatkowe 

Termin kursu:
4, 9, 11, 16, 18 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00 z wyjątkiem ostatniego dnia kursu: godz. 9.00 – 14.00 (egzamin)

Cena:
1210 zł netto/os. Za każdą kolejną osobę z tej samej instytucji cena 990 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia kursu, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 1 grudnia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
1 grudnia 2020, 23:59
Początek wydarzenia:
Dziś, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
18 grudnia 2020, 14:00
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.