Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne w organizacjach pozarządowych 2020

Reklama
Cała Polska
W poniedziałek, 10:00 - 14:00
18 stycznia 2021
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne w organizacjach pozarządowych 2020" Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne w organizacjach pozarządowych 2020

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 18 stycznia 2021

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 269 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO; zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi wymogi sprawozdawczości finansowej dla NGO; wskazanie możliwości wykorzystania informacji księgowych do kontroli i zarządzania; prześledzenie zgodności zapisów księgowych z wymogami ustaw dotyczących finansów publicznych, wskazanie najlepszych rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb kontroli skarbowych i audytów donatorów, przedstawienie podstawowych zasad zamknięcia roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej i sporządzenia sprawozdania finansowego.

Program

1. Oczekiwania kontrolne wobec działalności NGO:
• Wymogi rachunkowości i księgowości w organizacjach pozarządowych wg ustawy o rachunkowości.
• Wymogi innych ustaw, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i ustawy o finansach publicznych, w stosunku do księgowości stowarzyszeń i fundacji.
• Informacyjna i kontrolna funkcja rachunkowości w jednostce, z uwzględnieniem uproszczeń możliwych do wprowadzenia.
• Zasady rachunkowości a praktyka zapisów w organizacji pozarządowej.
• Wymogi rzetelności zapisów księgowych, przejrzystości i dostępności danych a organy kontrolne.
• Realizacja zadań a praktyki księgowe i dostosowanie zapisów do wymogów kontrolerów.
2. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO:
• Rola statutu w formułowaniu „misji" (celów) organizacji.
• Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie.
3. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO:
• Polityka rachunkowości i jej znaczenie dla prawidłowej kontroli finansowej.
• Załącznik - Zakładowy Plan Kont.
• Ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.
4. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych:
• Zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu.
• Podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO.
• Ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.
5. Interpretacja kont przychodów i kosztów przez organ kontrolny:
• Podstawowe zasady zestawienia kosztów (wydatków) i źródeł ich finansowania (przychodów) w organizacji pozarządowej, zasady podziału przychodów i kosztów w rachunkowości jednostki.
• Zasady księgowania przychodów z dotacji.
• Wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont „kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru.
• Zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych.
• Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania.
• Praktyczne badanie informacji zawartych w ZSO.
6. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych NGO:
• Informacje z ZSO a sprawozdanie finansowe.
• Jak czytać w praktyce bilans oraz rachunek zysków i strat.
• Sprawozdawczość finansowa w szkiełku i oku kontroli: najważniejsze punkty.
7. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów:
• Zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 r).
• Kontrola w organizacji pozarządowej w zależności od wybranej ewidencji księgowej: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności.
• JPK w organizacjach pozarządowych.
8. Zamknięcie roku obrachunkowego w księgach NGO:
• Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.
• Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych.
• Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
• Zasady podpisywania i wysyłania deklaracji/zeznań skarbowych/sprawozdawczości finansowej w NGO.
9. Kontrola dofinansowania otrzymanego od administracji centralnej i samorządowej:
• Tryb przyznawania i udzielania dotacji i realizacji zadania pożytku publicznego, warunki po stronie beneficjenta.
• Współpraca w trakcie realizacji zadania pomiędzy stronami umowy dotacji.
• Rozliczanie dotacji – podstawowe wymogi prawne i umowne.
• Uprawnienia kontrolne donatora.
• Odpowiedzialność beneficjenta korzystającego z dotacji poza dyscypliną finansów publicznych i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym, kontrolerzy prawidłowości realizacji projektów realizowanych z finansów publicznych, pracownicy urzędów skarbowych, osoby zatrudnione przy finansach NGO (księgowi, skarbnicy), koordynatorzy zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych, członkowie zarządu stowarzyszeń i fundacji.

Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Marcin Wielgus

Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 269 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 stycznia 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
13 stycznia 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
W poniedziałek, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
W poniedziałek, 14:00
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.