Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Instytut Spraw Obywatelskich

Łódź, Polska

10 maja 2021, 08:00

10 maja 2021, 08:00 - 30 czerwca 2023, 23:59

Bezpłatne

Pozyskaj dotację i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników. Rozpoczynamy nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej w mieście Łodzi.

Autor/źródło: Aymanejed
Reklama

Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej ma charakter ciągły i obejmuje:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu.

Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe oraz doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy. Można uzyskać 21.020,00 zł wsparcia inwestycyjnego na utworzenie 1 miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków w wysokości do 2.800 zł na 1 miejsce pracy.

Niezbędne dokumenty, tj:

 • Regulamin rekrutacji,
 • Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych wraz z załącznikami,
 • Formularz rekrutacyjny dla podmiotów wraz z załącznikami,
 • Wzory karty oceny formalnej i merytorycznej,
 • Listę PKD działalności wykluczonych z korzystania z dotacji

znajdziesz na stronie naszego Partnera Stowarzyszenia Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My”

Rekrutacja ma charakter ciągły. Formularze rekrutacyjne można składać od 10.05.2021 r. Rekrutacja ma charakter ciągły, do wyczerpania środków finansowych.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,
90 – 558 Łódź

lub drogą mailową na adres: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl – tytuł wiadomości „nabór ŁOWES”

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

Podmioty, które prowadzą działalność ekonomiczną (tj. posiadającym wpis do Rejestru Przedsiębiorców lub prowadzące aktywnie działalność odpłatną) zarejestrowane w Łodzi i jednocześnie zainteresowane skorzystaniem z dotacji, zapraszamy do kontaktu:

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl,

tel.  512 034 281

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

W odniesieniu do formy prawnej przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 30% z nich spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  10 maja 2021, 08:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  30 czerwca 2023, 23:59
 • Miejsce:
  Instytut Spraw Obywatelskich
  Łódź, Polska
 • Organizator:
  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.