Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Planowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Reklama
Cała Polska
25 maja 2021, 10:00
25 maja 2021, 10:00 - 26 maja 2021, 14:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Planowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowej ustawy PZP” Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 maja 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Planowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowej ustawy PZP

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 25-26 maja 2021

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 550,00 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe zaplanowanie oraz przygotowanie postępowania od strony technicznej, organizacyjnej i merytorycznej to fundament każdego zamówienia publicznego. Niebagatelne znaczenie ma tu zarówno oszacowanie wartości zamówienia gdyż to decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążyć będą na zamawiającym, ale również odpowiednie określenie i opisanie potrzeb zakupowych zamawiającego, które bezpośrednio wpływają na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Na szkoleniu przedstawimy zasady i skuteczne, praktyczne wskazówki umożliwiające prawidłowe zaplanowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cele i korzyści

  • Nabycie niezbędnej wiedzy dot. organizacji, planowania zamówień oraz przygotowania postępowania, ze szczególnym praktycznym omówieniem nowych zasad szacowania wartości zamówienia, zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców, czy opisywania przedmiotu zamówienia i doboru kryteriów oceny ofert.
  • Uzyskanie szeregu praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Program

1. Planowanie zamówień publicznych:
- zamówienia publiczne jako proces zakupowy,
- zasada efektywności ekonomicznej w zamówieniach publicznych,
- grupy zakupowy, wspólne udzielanie zamówień,
- analiza potrzeb i wymagań jako mechanizm wstępnego planowania zamówień (w tym ćwiczenia praktyczne),
- plan postępowań w ujęciu prawnym i organizacyjnym – zasady sporządzania oraz aktualizacji.

2. Narzędzia wspomagające organizację i planowanie zamówień:
- wstępne konsultacje rynkowe oraz inne możliwości udziału wykonawców w planowaniu zamówień i przygotowaniu postępowań,
- definiowanie oraz zarządzanie ryzykami związanymi z postępowaniem oraz realizacją zamówienia publicznego (w tym ćwiczenia praktyczne),
- procedury i instrukcje wewnętrzne – cel i zakres regulacji,
- raport z wykonania zamówienia – nowe narzędzie doskonalenia zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia (praktyczne zajęcia na przykładach):
- nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego, z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,
- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części w nowej ustawie Pzp,
- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
- metody obliczania wartości zamówienia oraz źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
- szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
- możliwość podziału zamówienia w trybie art. 30 ust. 4 (stary art. 6a).

4. Wybór trybu postępowania oraz dobór procedury udzielania zamówienia publicznego:
- tryby postępowań dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne,
- nowe reguły udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
- charakterystyka trybu podstawowego w trzech wariantach,
- zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych według nowej ustawy Pzp.

5. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
- nowy katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania,
- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
- podmiotowe środki dowodowe,
- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

6. Przedmiotowe warunki zamówienia publicznego:
- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości przy opisie przedmiotu zamówienia,
- jak uniknąć dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne i na jakich zasadach,
- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
- przedmiotowe środki dowodowe – nowe zasady składania oraz uzupełniania.

7. Najistotniejsze zasady przygotowania i udostępniania specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań:
- zasady przygotowania i składania ofert – format, forma, postać dokumentów elektronicznych,
- termin składania ofert,
- nowe zasady wyznaczania oraz wydłużania terminu związania ofertą,
- wadium,
- fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz przesłanki unieważnienia postępowania wymagające zaplanowania,
- uzasadnienie braku podziału zamówienia na części,
- „procedura odwrócona” według nowych przepisów Pzp.

8. Umowa o zamówienie publicznego z punktu widzenia przygotowania postępowania:
- klauzule obligatoryjne oraz abuzywne w nowej ustawie Pzp,
- zasady dokonywania zmian w umowie – jak poprawnie zdefiniować istotną i nieistotną zmianę w umowie,
- klauzule waloryzacyjne.

Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia; członkowie komisji przetargowych; osoby koordynujące oraz odpowiedzialne za nadzór i zarządzanie procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawcy, chcący zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.

Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 19 maja 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
20 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
25 maja 2021, 10:00
Zakończenie wydarzenia:
26 maja 2021, 14:00
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.