Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości

Reklama
Cała Polska
za 15 dni
27 maja 2021, 09:00
Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości” Szkolenie odbędzie się 27 maja 2021 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości

szkolenie w formule on-line

Miejsce Internet

Termin 27 maja 2021

Czas trwania 09:00 - 13:30

Cena 299 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z polityki rachunkowości w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Polityka rachunkowości jest podstawowym dokumentem stanowiącym zbiór zasad dotyczących rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych, dlatego należy wykazać się dbałością i rzetelnością przy jej zmianie czy aktualizacji, którą można wprowadzić m. in. z powodu nowelizacji prawa, statutu, konsekwencji zaleceń pokontrolnych, istotnych zmian struktury organizacyjnej jednostki, czy przedmiotu jej działalności. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu elementów polityki rachunkowości oraz wskaże możliwości wprowadzenia dodatkowych opisów związanych z występowaniem w kraju pandemii COVID-19. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają istotę i praktyczne aspekty efektywnego opracowania zasad polityki rachunkowości oraz uzyskają podpowiedzi, przykłady możliwych rozwiązań w zakresie uproszczeń czy stosowania standardów rachunkowości.

Cele i korzyści

 • usystematyzowanie wiedzy na temat obligatoryjnych jak i nieobligatoryjnych elementów składowych polityki rachunkowości, ze wskazaniem na ich znaczenie w poprawnym prowadzeniu rachunkowości jednostki,
 • przybliżenie wymogów stawianych w zakresie ustalania, wdrażania i zmian zasad (polityki) rachunkowości,
 • zaprezentowanie możliwości w zakresie stosowania uproszczeń, wykorzystywania KSR i MSR oraz omówienie działań i decyzji, uwzględniających ewentualne skutki COVID-19 i ich wpływ na politykę rachunkowości,
 • omówienie odpowiedzialności i obowiązków w zakresie opracowania polityki rachunkowości w przypadku jednostek obsługiwanych przez CUW,
 • wskazanie rozwiązań stosowanych w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to pracownicy świadczą pracę zdalną lub telepracę,
 • przedstawienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie tworzenia, stosowania oraz aktualizowania polityki rachunkowości, przyczyn ich powstania oraz sposobów zapobiegania,
 • otrzymanie obszernych materiałów zawierających m.in. przykładowe opisy dotyczące zarówno części obligatoryjnej, jak i nieobowiązkowej oraz wzory dokumentów, instrukcji, opisów i księgowań,
 • możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

Program

1. Obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian.
2. Elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

 • zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 • wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
 • opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu dodanych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

4. Określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
5. Nieobowiązkowa część polityki rachunkowości, w tym przykładowe instrukcje: 

 • kasowa,
 • druków ścisłego zarachowania,
 • inwentaryzacyjna,
 • tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

6. Rola głównego księgowego przy opracowaniu projektu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.
7. Uproszczenia, z których jednostka może skorzystać w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
8. Zasady ustalania polityki rachunkowości w jednostkach obsługiwanych przez CUW.
9. Możliwość stosowania przez jednostki KSR i MSR.
10. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie tworzenia, stosowania i aktualizowania polityki rachunkowości.
11. Dodatkowe opisy, które powinny się znaleźć w polityce rachunkowości jednostki, w związku z występowaniem pandemii COVID-19:

 • ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności,
 • analiza ryzyk,
 • utrata wartości aktywów czy podejmowanie działań i decyzji uwzględniających ewentualne skutki COVID-19 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki.

12. Dyskusja. 

Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi i inne osoby wchodzące w skład kadry kierowniczej, biorące udział w tworzeniu, wdrażaniu czy dokonywaniu zmian w polityce rachunkowości jednostki, pracownicy zobligowani do znajomości i stosowania w codziennej pracy przyjętych w jednostce zasad rachunkowości (pracownicy merytoryczni komórek finansowo - księgowych), a także pracownicy wydziałów kontroli.

Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy

Elżbieta Roman

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 maja 2021 r.

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Termin rejestracji:
24 maja 2021, 23:59
Początek wydarzenia:
27 maja 2021, 09:00
Zakończenie wydarzenia:
27 maja 2021, 13:30
Miejsce:
Internet
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.