Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Nabór pomysłów na tworzenie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy

Reklama
Cała Polska

2 sierpnia 2022, 00:00

2 sierpnia 2022, 00:00 - 31 sierpnia 2022, 23:59

Bezpłatne

Już dziś rozpoczynamy kolejny nabór pomysłów! W wyniku naboru dotowane będzie wyłącznie tworzenie miejsc pracy dla osób, które w związku z wojną w Ukrainie przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku. Powyższe miejsca pracy muszą powstać w przedsiębiorstwach społecznych.

Reklama

Już dziś rozpoczynamy kolejny nabór pomysłów!

Ważne!

W wyniku naboru dotowane będzie wyłącznie tworzenie miejsc pracy dla osób, które w związku z wojną w Ukrainie przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku. Powyższe miejsca pracy muszą powstać w przedsiębiorstwach społecznych (istniejących lub nowopowstałych).

Jak zgłosić swój pomysł na przedsiębiorstwo społeczne?

Pomysł należy zgłosić poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego Pomysłu:

 • przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: owes@swr.pl,
 • pocztą tradycyjną lub kurierem.

W przypadku wysyłki dokumentów w wersji papierowej o dacie wpływu decyduje data dostarczenia do biura OWES. W przypadku przesłania formularza pocztą elektroniczną, OWES potwierdza otrzymanie FZP przez przesłanie zwrotnej informacji mailowej do inicjatora, w ciągu 24h od jej otrzymania.

Ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu poczty elektronicznej, w przypadku nie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia formularza ww. terminie, prosimy o kontakt z biurem OWES (32 376 75 65).

Organizacja naboru:

Nabór pomysłów składa się dwóch części:

 1. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych formularzy zgłoszeniowych pomysłu.
 2. Spotkanie z inicjatorami pomysłu weryfikujące treści opisane w formularzu (dotyczy tylko pomysłów, których ocena ryzyka w poszczególnych kryteriach została uznana za akceptowalną (patrz: Załącznik nr 3 Karta oceny pomysłu).

Informacje ogólne:

 • Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Zakwalifikowanie pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.
 • Zakwalifikowanie pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.
 • Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Dotację mogą otrzymać podmioty posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 1. Osoby fizyczne; Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia – Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego i utworzenia w nim stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 2. Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji (dostępne na końcu ogłoszenia „Dokumenty do pobrania”) – Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych:
 3. Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru: od 01.08.2022 r. – nabór ma charakter ciągły.

Ze względu na termin zakończenia projektu oraz wymogi wynikające z trwałości tworzonych miejsc pracy, zamknięcie naboru planowane jest na koniec sierpnia br.

Informacje dodatkowe:

 1. W sytuacji, gdy liczba złożonych pomysłów przekroczy możliwości kadrowe i finansowe, OWES SWR zastrzega sobie prawo zawieszenia naboru pomysłów.
 2. W ramach naboru planowany jest wybór przedsięwzięć zakładających utworzenie około 40 miejsc pracy z wykorzystaniem dotacji OWES. Do tej liczby nie wliczają się miejsca pracy tworzone dzięki wykorzystaniu innych źródeł finansowania (np. środki własne, Fundusz Pracy, PFRON).
 3. Zakłada się, że w uzasadnionych przypadkach wskazana wyżej liczba dotacji może zostać zmniejszona.
 4. Elementy pomysłu podlegające ocenie (kryteria oceny) zostały określone w załączniku nr 3 (karta oceny pomysłu).
 5. Jednym z elementów oceny pomysłu jest weryfikacja inicjatorów (osób zaangażowanych w jego uruchomienie) pod kątem obecności w rejestrach dłużników (BIG, BIK).
 6. Udzielenie dotacji dotyczących pomysłów wybranych w ramach niniejszego naboru planowanej jest na okres do końca września br.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Naboru Pomysłów na tworzenie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy

w ramach zadania 5 w projekcie OWES SWR

– Załącznik nr 1. Słownik pojęć

– Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy pomysłu (link do strony z możliwością pobrania pliku w wersji Word, w tym celu po wyświetleniu strony należy wybrać opcję "Plik" a następnie "Pobierz").

– Załącznik nr 3 Karta oceny pomysłu

 1. Regulamin wsparcia finansowego OWES SWR na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  2 sierpnia 2022, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  31 sierpnia 2022, 23:59
 • Miejsce:
  Województwo Śląskie
 • Organizator:
  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.