Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Cała Polska

za miesiąc

8 maja 2023, 09:30

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs praktycznej legislacji samorządowej" Szkolenie odbędzie się w dniach 8, 15, 22 maja 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Kurs praktycznej legislacji samorządowej

Szkolenie w formule online.

Termin 08-22 maja 2023

Czas trwania 09:30 - 14:30

Cena 890 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

8, 15, 22 maja 2023 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09:30-14:30

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany samorządowy akt normatywny to ważny element jego zgodności z aktami wyższego rzędu, a jednocześnie przejaw profesjonalizmu osób opracowujących jego projekt. Udział w proponowanym kursie umożliwi przyswojenie i utrwalenie technik prawodawczych właściwych dla poszczególnych rodzajów aktów i przepisów. Koncepcja kursu oparta jest na identyfikacji praktycznych kompetencji uczestników i dostosowania szczegółowego zakresu zajęć do ich indywidualnych potrzeb. Nabyte nowe umiejętności będą weryfikowane w ramach ćwiczeń praktycznych podsumowujących każdy dzień kursu. Uczestnik poznaje narzędzia weryfikacji poprawności legislacyjnej i eliminowania błędów na wczesnych etapach samorządowego procesu legislacyjnego organów wykonawczych i stanowiących. Kurs rozpoczniemy i zakończymy testem wiedzy. Każdy dzień zajęć będziemy rozpoczynać podsumowaniem poprzednich omawianych zagadnień i odpowiedziami na pytania w przedmiotowym zakresie.

Cele i korzyści

• Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Uczestnicy kursu:
- podniosą poziom wiedzy w zakresie redagowania poprawnych przepisów każdego rodzaju samorządowego aktu normatywnego,
- nauczą się stosowania poprawnych technik prawodawczych w przypadkach łatwych i trudniejszych,
- nabędą trwałe kompetencje pozwalające uniknąć błędów w redagowaniu projektów aktów normatywnych,
- pozyskają narzędzia pozwalające skrócić nakład pracy na opracowanie projektów aktów normatywnych i ich zmian.
• Pracodawcy uczestników kursu:
- uzyskają poprawę jakości prawa stanowionego w urzędzie,
- zapewnią eliminację błędów legislacyjnych mogących skutkować nieprecyzyjnością przepisów lub stwierdzeniem niezgodności z prawem,
- skrócą proces legislacyjny na etapie powstawania projektu.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w zakresie procedury legislacyjnej.
• Uzyskanie odpowiedni na pytania i pojawiające się wątpliwości związane z tematem zajęć. Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie całego kursu.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych: prezentacji Power Point, schematów budowy uchwał i zarządzeń, wzorców szczegółowych technik prawodawczych, kazusów poszczególnych technik prawodawczych i rodzajów przepisów.

Program

DZIEŃ PIERWSZY 8 maja 2023 r. - Zasady budowy aktu normatywnego i redagowania przepisów.
1. Prawidłowa budowa aktu nowego, podział na jednostki redakcyjne i systematyzacyjne:
• Rodzaje przepisów, ich funkcja i umiejscowienie.
• Budowa paragrafu, jak dzielić paragraf na ustępy, a jak konstruować wyliczenia.
• Kiedy i jak wprowadzać podział na rozdziały i wyższe jednostki systematyzacyjne, aby ułatwić korzystanie z aktu?
• Kiedy i w jakim zakresie treść aktu przenosić do załącznika – przykłady kiedy z wprowadzenia załącznika wynika więcej problemów niż korzyści?
2. Wymogi tytułu i podstawy prawnej:
• Jak redagować tytuł zwięzły i adekwatny do treści aktu, ale nie za długi?
• Prawidłowa i aktualna podstawa prawna w aktach prawa wewnętrznego i aktach prawa miejscowego.
3. Typowe techniki prawodawcze:
• Poprawne metryczki aktów jako podstawa profesjonalnie sporządzanego projektu aktu.
• Odesłania do innych przepisów, skróty i słowniczek aktu – narzędzia minimalizacji brzmienia przy maksymalizacji treści.
4. Redagowanie przepisów zgodnie z wymogami języka prawnego i zasadami prawidłowej legislacji:
• Ogólne zasady redagowania przepisów, jak osiągnąć precyzyjność, komunikatywność i adekwatność.
• Najczęściej spotykane błędy językowe.
• Dlaczego w aktach prawnych nie powinno się używać wyrazów i zwrotów: „niniejszy”, „przedmiotowy”, „z zastrzeżeniem”, „udokumentowany fakt” i innych nienormatywnych przepisów i zwrotów.
5. Ćwiczenia technik prawodawczych:
• Korekta błędnie zapisanych metryczek.
• Wskazanie błędów w podziale paragrafów i oznaczaniu jednostek redakcyjnych.
• Korekta językowa kazusów z praktyki legislacyjnej.
DZIEŃ DRUGI 15 maja 2023 r. - Nowelizacja i przepisy zmieniające.
1. Specyfika legislacyjna aktu nowelizującego:
• Tytuł wskazujący, że akt jest aktem nowelizującym.
• Budowa aktu nowelizującego i pierwszego paragrafu w akcie nowelizującym.
2. Techniki nowelizowania:
• Uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony.
• Nietypowe polecenia nowelizacyjne, jak zmienić tytuł, część załącznika i znowelizować przepis zmieniający.
3. Legislacyjne błędy nowelizacyjne:
• Utrata mocy aktu nowelizacyjnego jako systemowe nieporozumienie.
• Przyjmowanie tekstu jednolitego jako załącznika do aktu nowelizującego.
• Niepotrzebne przepisy w nowelizacjach.
4. Ćwiczenia technik prawodawczych:
• Korekta poleceń nowelizacyjnych.
• Redagowanie poleceń nowelizacyjnych.
DZIEŃ TRZECI 22 maja 2023 r. - Redagowanie przepisy epizodycznych, przejściowych, dostosowujących i końcowych.
1. Uwarunkowania przepisów okresowych i jednorazowych:
• Kiedy występuje potrzeba wprowadzenia przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących na typowych przykładach?
• Specyfika redagowania przepisów przejściowych i dostosowujących w aktach nowych i nowelizujących i odpowiednie formuły redakcyjne.
2. Przepisy końcowe:
• Formuły redakcyjne przepisów uchylających – dlaczego nie uchyla się aktów nowelizujących?
• Przepis o wejściu w życie – 14-dniowe vacatio legis to tylko jeden z wielu przypadków prawidłowego wejścia w życie aktów prawa miejscowego.
• Jak zredagować przepis o mocy wstecznej aktu lub jego poszczególnych przepisów?
3. Ćwiczenia technik prawodawczych:
• Kazusy rozstrzygnięć intertemportalnych.
• Formuły nietypowych przepisów końcowych.
4. Podsumowanie.

Adresaci

Pracownicy samorządowi obsługujący organy JST, pracownicy samorządowi komórek merytorycznych zaangażowani w opracowywanie projektów aktów normatywnych, Radcowie prawni obsługujący JST.

Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 890 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 kwietnia 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  5 maja 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  8 maja 2023, 09:30
 • Zakończenie wydarzenia:
  8 maja 2023, 14:30
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.