Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Warszawa. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Reklama
Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING
Srebrna 16, 00-810 Warszawa
10 października 2018, 00:00
10 października 2018, 00:00 - 20 czerwca 2019, 23:59
Płatne

Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING zaprasza na 90-godzinne szkolenie z zakresu księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach. Udział w zajęciach jest płatny.

Reklama

Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł.

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.Dzień dobry,

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

poniżej przedstawiam propozycję szkoleń dotyczącą organizacji pozarządowych:

 1. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach.

Szkolenie adresowane do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Warsztat prowadzony jest przez praktyka – specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń dotacji unijnych.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Program Kursu:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji
 2. Plan kont i Polityka Rachunkowości.
 3. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – księgowanie.
 4. Sprawozdawczość finansowa.
 5. Kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą
 6. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT
 7. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 8. Ustawa o wolontariacie.
 9. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych.
 10. Zmiany w przepisach dot. rachunkowości od 2018 r.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na drukach MEN.

Koszt kursu wynosi 800 zł. brutto.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Warszawa, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Najbliższy termin kursu: 4 i 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać na adres: cku.consulting@gmail.com

Z uwagi na prowadzenie zajęć metodą warsztatową ilość uczestników szkolenia wynosi max. 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

2. Kurs rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego w organizacjach pozarządowych (kod zawodu 431103 K1 Prowadzenie rachunkowości), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

Tematyka kursu:

– zasady rachunkowości,

– dokumentacja opisująca przyjęcie przez jednostkę zasady (politykę rachunkowości),

– klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (szczegółowa charakterystyka aktywów i pasywów)

– bilans (zasady sporządzania, ewidencja i wycena aktywów, ewidencja i wycena pasywów) ,

– operacje gospodarcze (rodzaje, dokumentacja, dowody księgowe),

– konto księgowe (definicja i istota konta księgowego (konto teowe), składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty), konta aktywów i pasywów – zasady działania, otwieranie i zamykanie kont, zasada podwójnego zapisu na kontach,

– generowanie planu kont, modyfikacja planu kont,

– zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania,

– podatek VAT w organizacji pozarządowej (idea podatku od wartości dodanej (VAT), pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji, ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca, czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania, zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe, faktury VAT, zasady sporządzania faktur VAT, ewidencja dla celów podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT, deklaracja VAT 7 i VAT-7K,

– podatek dochodowy w organizacjach pozarządowych (kiedy występuje),

– konta wynikowe (zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, kategorie wpływające na wynik finansowy – przychody i koszty),

– kategorie przychodów i kosztów (szczegółowa charakterystyka przychodów, szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego, rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

– wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników (sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło),

– ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (regulacje prawne ubezpieczeń społecznych, rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, podstawa wymiaru ubezpieczeń, zasady rozliczeń z ZUS, deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA, deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA

– koszty wg zespołu (szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu)

– koszty wg zespołu )szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów, zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu),

– ewidencja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (kasa, rachunek bankowy),

– krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe,

– rozrachunki (rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami),

– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi – różnice kursowe,

– obrót materiałowy (pojęcie i klasyfikacja materiałów, ewidencja rozchodu materiałów

– obrót towarowy,

– obrót wyrobami gotowymi,

– środki trwałe (pojęcie i ewidencja środków trwałych, amortyzacja liniowa i degresywna, zakup, sprzedaż, darowizna środka trwałego, sporządzanie dokumentów OT i LT),

– środki trwałe w budowie (ewidencja nakładów na środki trwałe w budowie, koszty bezpośrednie i pośrednie, wartość początkowa środków trwałych),

– ewidencja wyposażenia,

– kapitały (kapitały w różnych formach prawno-organizacyjnych

– Międzyokresowe Rozliczenie Kosztów (rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów,

– zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, CIT-8.

Program kursu zakłada 90 godzin dydaktycznych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru):

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć

poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 20:15 (2 x 4 godziny wykładowe)

od 08.10.2018 roku do 20.06.2019 r.

soboty w godzinach 10.00 – 16.00 (3 soboty w miesiącu)

od 113.10.2018 roku do 22.06.2019 roku

e-kurs

od 10.09.2018 r.

30.11.2018 r.

Każdy słuchacz otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Metody nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych w organizacjach pozarządowych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, ul. Srebrna 16, sala nr 17 (parter).

Cena i warunki płatności:

Koszt kurs: 1.600 zł brutto.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:

– rata 1 – 800,00 zł.

– rata 2 – 800,00 zł. Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu.

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
10 października 2018, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
W czwartek, 23:59
Miejsce:
Centrum Kształcenia Ustawicznego CONSULTING
Srebrna 16, 00-810 Warszawa
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.