Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

16 maja 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Prosty język w projektach unijnych" Szkolenie odbędzie się w 16 maja 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Prosty język w projektach unijnych

Szkolenie w formule online.

Termin 16 maja 2023

Czas trwania 10:00 - 15:00

Cena 395 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism związanych z funduszami europejskimi, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów związanych z projektami unijnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Program proponowanego szkolenia obejmuje omówienie zagadnień leksykalno-stylistycznych oparte na analizie fragmentów tekstów konkursowych opracowywanych w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. Podczas zajęć:
• Podpowiemy w jaki sposób pisać jasno i zrozumiale, jak zastąpić angielskie zapożyczenia polskimi wyrazami. Podpowiemy jak znaleźć tzw. „złoty środek” pomiędzy nomenklaturą stosowaną w słownictwie projektowym a potocznym.
• Zwrócimy uwagę również na najtrudniejsze problemy: gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne szeroko rozumianej poprawności językowej.
• Przeanalizujemy najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe.
Szkolenie ma charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne - zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są uzupełniane zadaniami praktycznymi oraz analizą tekstu.

Cele i korzyści

• Zapoznanie z zasadami prostego języka, poprawnego redagowania pism oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.
• Zdobycie umiejętności świadomego, optymalnego dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych.
• Podniesienie praktycznych umiejętności językowych, redakcyjnych i edytorskich, a także – w konsekwencji - uproszczenie języka samej dokumentacji.
• Zdobycie umiejętności przygotowywania testów, które będą wzorem jasności, precyzji, zwięzłości i jednoznaczności.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazówek poprawnego przygotowywania pism i dokumentów.

Program

1. Zagadnienia leksykalno-stylistyczne.
• Wprowadzenie. Zasady skutecznej komunikacji – cel, temat, odbiorca, cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
• Pisanie z empatią – personalizacja tekstu, pokazywanie korzyści.
• Spójność i kompozycja tekstu – streszczanie i sumowanie, segmentacja, technika pytanie – odpowiedź, wizualizacja i schematyzacja.
• Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
• Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), językowe schematy i szablony, wyrazy trudne, mylone, formy błędne, nadużywane i niezrozumiałe, słowa klucze tekstów o FE, modna terminologia.
• Najnowsze polskie słownictwo (m. in. zapożyczenia, wyrazy modne).
• Korespondencja oficjalna – struktura, budowa, standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety, tytulatura.
2. Poprawność ortograficzno-interpunkcyjna i gramatyczna.
• Zapoznanie z podstawowymi zasadami efektywnego pisania i poprawnego redagowania dokumentów konkursowych FE.
• Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń
• Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk).
• Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
• Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
• Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

Adresaci

Urzędnicy, którzy opracowują m. in. dokumentację konkursową Funduszy Europejskich, pracują przy realizacji projektów, odpowiadają za kontakty z instytucjami wdrażającymi środki z Funduszy Europejskich oraz beneficjentami.

Informacje o prowadzącym

Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m. in. w:  „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, wydawnictwach naukowych i edukacyjnych, a także jako wykładowca kultury języka na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla kontrolerów/audytorów wewnętrznych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prostej polszczyzny w urzędzie, redagowania pism urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji elektronicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji, komunikacji medialnej. Zajęcia dydaktyczne (w ramach szkoleń zamkniętych) przeprowadziła dla kilkudziesięciu instytucji publicznych w całej Polsce, m. in. dla: NIK, Ambasady RP w Paryżu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Zarządu Transportu Miejskiego, Archiwów Państwowych, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Maja Pawlak

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  15 maja 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  16 maja 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  16 maja 2023, 15:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.